Syndyk masy upadłości Artura Grędasa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów
w nieruchomościach

Syndyk masy upadłości Artura Grędas ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziałów w nieruchomościach wchodzących w skład mas upadłości, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert – na następujących warunkach:
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
1) udział w wysokości ½ części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Włocin, gmina Błaszki, działka gruntu o numerze ewidencyjnym: 13/2, obręb: 0046 Włocin, o powierzchni 0,5220 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: SR1S/00060331/1;
2) udział w wysokości ½ części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Włocin Kolonia, gmina Błaszki, działka gruntu o numerze ewidencyjnym: 230/3, obręb: 0047 Włocin Kolonia, o powierzchni 0,1850 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: SR1S/00014435/3.
2. Ceny wywoławcze za poszczególne przedmioty sprzedaży opisane w pkt 1 Ogłoszenia wynoszą:
1) 65.500,00 złotych – w przypadku oferty na udział w nieruchomości opisanej w pkt 1) Ogłoszenia;
2) 126.500,00 złotych – w przypadku oferty na udział w nieruchomości opisanej w pkt 2) Ogłoszenia.
3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 24 maja 2024 roku do godziny 1600 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Aleksandra Marciniak - Syndyk masy upadłości Artura Grędasa, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – XIV GUp 207/20”.
4. Syndyk informuje, że pozostałe udziały w nieruchomościach, o których mowa w pkt 1 Ogłoszenia są oferowane do sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Karoliny Grędas prowadzonym pod sygn. akt XIV GUp 412/20, w którym syndykiem został wyznaczony Hubert Sidowski (adres: ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź). Z ogłoszeniem Syndyka masy upadłości Karoliny Grędas można zapoznać się w Internecie na stronie: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/xivgup412/ - w odpowiedniej zakładce.
5. Przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 15 8557 0009 2006 0800 0282 0017 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.
6. Ceny wywoławcze wskazane w Ogłoszeniu stanowią ceny netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług, jeżeli przedmiot sprzedaży nie będzie objęty zwolnieniem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, tekst jedn. ze zm.) - zwana dalej również jako u.p.t.u. W przypadku zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., uczestnik przetargu (konkursu ofert), którego oferta została wybrana, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, na wezwanie syndyków zobowiązuje się złożyć wspólnie z syndykiem masy upadłości Karoliny Grędas lub syndykiem masy upadłości Artura Grędasa stosowne oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego - na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.t.u. – według wzoru przygotowanego przez syndyków masy upadłości.
7. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: ulica Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek, a także umieszczony w Internecie pod adresem: www.restrukturyzacja-marciniak.pl.
9. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 23 maja 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: 573 140 045, e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com).

Syndyk masy upadłości Roberta Petrykowskiego i masy upadłości Żanetty Petrykowskiej, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest:
a) prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo – garażowym, położonej w gminie Inowrocław, we wsi Komaszyce, pod numerem 47, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 138/4 o pow. 3336 m2, objętej KW nr BY1I/00046282/8 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 447 000,00 zł.

Sprzedaży podlega cała nieruchomość, w tym udział wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości wchodzący w skład masy upadłości Roberta Petrykowskiego (Postępowanie upadłościowe prowadzone przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy pod sygnaturą akt BY1B/GUp/20/2022) oraz udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości wchodzący w skład masy upadłości Żanetty Petrykowskiej (Postępowanie upadłościowe prowadzone przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy pod sygnaturą akt BY1B/GUp/19/2022).

b) Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej), położonej w Inowrocławiu, przy ul. Stefana Knasta, na działkach o nr. ew. 213/70 i 213,71 o łącznej pow. 1026m2, objętej KW nr BY1I/00072940/0 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 293 000,00 zł.

Sprzedaży podlega cała nieruchomość w tym udział wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości wchodzący w skład masy upadłości Roberta Petrykowskiego (Postępowanie upadłościowe prowadzone przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy pod sygnaturą akt BY1B/GUp/20/2022) oraz udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości wchodzący w skład masy upadłości Żanetty Petrykowskiej (Postępowanie upadłościowe prowadzone przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy pod sygnaturą akt BY1B/GUp/19/2022).

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 28 lipca 2023 roku do godz. 14.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2023 roku, o godz. 14.15 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek.

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatami szacunkowymi oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 i adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com
prev next

Syndyk masy upadłości Folwark Ostrowo Sp. z o.o. w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
przedsiębiorstwa upadłego - zakładu mieszalni i produkcji pasz

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo stanowiące zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego, z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i wierzytelności na rachunkach bankowych upadłej spółki, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 3 247 716,00 zł. 

W skład przedsiębiorstwa wchodzi:
a)   Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi zakład produkcyjny, położonej w miejscowości Ostrowo pod numerem 2a, 89-115 Mrocza, na działce o numerze ewidencyjnym 68/12, o pow. 1,2743 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1N/00011894/2,
b)   Ruchomości: maszyny, urządzenia i pojazdy stanowiące wyposażenie zakładu produkcyjnego,
c)   Inne prawa: udziały w spółce prawa handlowego, prawo licencji do znaku towarowego słowno-graficznego SŁARO. 

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 28 lipca 2023 roku do godz. 14.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2023 roku, o godz. 14.15 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek. 

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin przedsiębiorstwa i zapoznać się
z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 i adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości wchodzącej w skład
masy upadłości Agaty Grygiel,
osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w gminie Dąbrowa Chełmińska, we wsi Czemlewo przy ulicy Głównej 22, nr ew. działki nr 27/7, obręb nr 0004 Czemlewo, o pow. 1169 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00109315/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 52 391,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 13 kwietnia 2023 roku do godz. 15.50, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2023 roku, o godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek.

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

prev next

Syndyk masy upadłości Macieja Wacha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży są:
 1. Sprężarka śrubowa ELANG INDUSTRIAL (SHANGHAI), model ERC-10SA/W o wartości oszacowania 13 200,00 zł,
 2. Szlifierka do rur NS MAQUINAS, model MP100 o wartości oszacowania 24 900,00 zł,
 3. Udział w wysokości ½ w prawie własności pojazdu Renault Trafic rok. prod. 2007 o wartości oszacowania 10 500,00 zł.
Oferty należy składać do dnia 14 marca 2023 roku do godz. 15.50:
 • w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek, (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii),
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com
Osoby zainteresowane mogą uzyskać regulamin sprzedaży oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
wierzytelności przysługujących upadłemu - spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności przysługujące upadłemu - spółce przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.   w upadłości wobec:

 • spółki YEGO DESIGN Sp. z o. o. w restrukturyzacji, KRS 0000441985, o wartości 67 741,66 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi,
  za najwyższą proponowaną cenę,
 • spółki PKS Transport Handel Usługi Sp. z o. o., KRS 0000247917, o wartości 26 313,73 zł, wraz z wierzytelnościami ubocznymi,        
  za najwyższą proponowaną cenę,
 • Wiesława Medyckiego prowadzącego działalność pod firmą PPHU Wiesław Medycki, NIP 6681395935 w kwocie 400,82 zł wraz             z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Dawida Dąbkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. "DAWIDOR" Dawid Dąbkowski, NIP 6681800241           w kwocie 134,99 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Dawida Dąbkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. “DAWIDOR” Dawid Dąbkowski, NIP 6681800241,          w kwocie 25,01 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Tomasza Furmaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CB RADIO RTV SERWIS Tomasz Furmaniak,                          NIP 6681864092 w kwocie 7 815,43 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Zygmunta Kucharskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, NIP 6681202907 w kwocie 940,00 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Bartosza Kuczy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IR Transped (JR Transped Transport Międzynarodowy) w kwocie 401,64 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • PAT-MAR Sp. z o.o. KRS 0000150564 w kwocie 8 101,24 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę.
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). W pierwszej kolejności rozpoznawane przez syndyka będą oferty obejmujące pakiet wierzytelności.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać regulamin sprzedaży oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Syndyk masy upadłości
Agaty Majtczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziałów w prawie własności nieruchomości
położonych w Ruszkowie Drugim i Policach Mostowych

Przedmiotem sprzedaży jest:

-       udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Ruszków Drugi, ul. Wesoła 58 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 71, 72, 73 o łącznej powierzchni 0,67 ha, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 50% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 240 125,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100),

-       udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Police Mostowe na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 46/1 o powierzchni 0,49 ha, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 50% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 4 075,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Nieruchomości zlokalizowane są w gminie Kościelec, powiat kolski, województwo wielkopolskie. Łączna powierzchnia wynosi 1,1600 ha. Dla wymienionych wyżej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00032607/9. Oferent może złożyć ofertę na zakup obydwu nieruchomości lub jednej z nich.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 07 marca 2023 roku do godz. 15.50, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2023 roku, o godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek.

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

prev next

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 228 250,00 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).  

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 07 marca 2023 roku do godz. 15.50, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2023 roku, o godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek. 

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości wchodzącej w skład
masy upadłości Marii Kaczmarek,
osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położonej w Inowrocławiu, pod adresem ul. Czesława Miłosza 9, 88-100 Inowrocław, nr ew. działki 4/173, o pow. 0,0459 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00016759/4 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna, to jest nie niższą niż 450 000,00 zł. 

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 06 marca 2023 roku do godz. 15.50, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 marca 2023 roku, o godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek. 

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

prev next
play

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości wchodzącej w skład
masy upadłości
Krzysztofa Modrzejewskiego,

osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Strzelnie, pod adresem ul. Parkowa 12, 88-320 Strzelno, nr ew. działki 237/3, o pow. 0,8470 ha wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00029823/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 75% wartości  oszacowania, to jest nie niższą niż 887 250,00 zł. 

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 06 marca 2023 roku do godz. 15.50, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 marca 2023 roku, o godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek. 

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 i adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie z konkursu ofert nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Macieja Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest:
a)   Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Poddębicach, przy ul. Targowej 7b, 99-200 Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1/12, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/10, 1/11, 132/3 o łącznej powierzchni 1,9491 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach prowadzi księgę wieczystą numer SR2L/00034597/3, za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 1 730 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
b)   Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Chropy – Kolonia 1, 99-200 Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/6 o powierzchni 0,4726 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych z siedziba w Poddębicach prowadzi księgę wieczystą numer SR2L/00037536/9, za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 776 400,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100),
c)   Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chropy – Kolonia 1, 99-200 Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2/1 i 1/5 o łącznej powierzchni 2,9974 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach prowadzi księgę wieczystą numer SR2L/00019040/3, za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 81 250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 07 marca 2023 roku do godz. 15.50, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2023 roku, o godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek. 

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 i adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

Syndyk masy upadłości Folwark Ostrowo Sp. z o.o. w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
przedsiębiorstwa upadłego - zakładu mieszalni i produkcji pasz

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo stanowiące zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego, z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i wierzytelności na rachunkach bankowych upadłej spółki, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 4 066 042,50 zł. 

W skład przedsiębiorstwa wchodzi:
a)   Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi zakład produkcyjny, położonej w miejscowości Ostrowo pod numerem 2a, 89-115 Mrocza, na działce o numerze ewidencyjnym 68/12, o pow. 1,2743 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1N/00011894/2,
b)   Ruchomości: maszyny, urządzenia i pojazdy stanowiące wyposażenie zakładu produkcyjnego,
c)   Inne prawa: udziały w spółce prawa handlowego, prawo licencji do znaku towarowego słowno-graficznego SŁARO. 

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 03 marca 2023 roku do godz. 13:00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 marca 2023 roku, o godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin przedsiębiorstwa i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 i adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
wierzytelności przysługujących upadłemu - spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności przysługujące upadłemu - spółce przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.   w upadłości wobec:

 • spółki YEGO DESIGN Sp. z o. o. w restrukturyzacji, KRS 0000441985, o wartości 67 741,66 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi,
  za najwyższą proponowaną cenę,
 • spółki PKS Transport Handel Usługi Sp. z o. o., KRS 0000247917, o wartości 26 313,73 zł, wraz z wierzytelnościami ubocznymi,         
  za najwyższą proponowaną cenę,
 • Wiesława Medyckiego prowadzącego działalność pod firmą PPHU Wiesław Medycki, NIP 6681395935 w kwocie 400,82 zł wraz            z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Dawida Dąbkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. "DAWIDOR" Dawid Dąbkowski, NIP 6681800241           w kwocie 134,99 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Dawida Dąbkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. “DAWIDOR” Dawid Dąbkowski, NIP 6681800241,          w kwocie 25,01 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Tomasza Furmaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CB RADIO RTV SERWIS Tomasz Furmaniak,                          NIP 6681864092 w kwocie 7 815,43 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Zygmunta Kucharskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, NIP 6681202907 w kwocie 940,00 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Bartosza Kuczy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IR Transped (JR Transped Transport Międzynarodowy) w kwocie 401,64 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • PAT-MAR Sp. z o.o. KRS 0000150564 w kwocie 8 101,24 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę.
Oferty należy składać w terminie do dnia 17 stycznia 2023 roku do godz. 13.00 w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Osoby zainteresowane mogą uzyskać regulamin sprzedaży oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Syndyk masy upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w spółce wchodzącego
w skład masy upadłości Andrzeja Jędrzejczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest 1 (jeden) udział w spółce ARKONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000452304) o wartości 50,00 zł, za najwyższą proponowaną cenę. Wartość nominalna udziału wynosi 50,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny.

3. Oferty należy składać:            

 • w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandra Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii),
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.comSyndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziału w nieruchomości wchodzącego
w skład masy upadłości Magdaleny Stempowskiej,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 19 października 2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marii Kaczmarek,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położonej w Inowrocławiu, pod adresem ul. Czesława Miłosza 9, 88-100 Inowrocław, nr ew. działki 4/173, o pow. 0,0459 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00016759/4 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna, to jest nie niższą niż 450 000,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 31 października 2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów
w nieruchomościach wchodzących w skład masy upadłości Moniki Grochowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest:
- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – lokalu mieszkalnego, położonego w Bydgoszczy, przy ul. Galla Anonima 7/4, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, oznaczony numerem 4, 85-790 Bydgoszcz, o powierzchni 107,94 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1B/00162849/3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 174 000,00 zł,
- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – lokalu niemieszkalnego, położonego w Bydgoszczy, przy ul. Galla Anonima 7 Garaż nr 6, 85-790 Bydgoszcz, o powierzchni 16,19 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1B/00162851/0 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższa niż 15 750,00 zł.

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 19 października 2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziału w nieruchomości

wchodzącej w skład masy upadłości
Zbigniewa Skody,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Krzywogoniec 1, 89-511 Cekcyn, o pow. 0,3322 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1T/00015260/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 75% wartości oszacowania, to jest nie niższą niż 216 300,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 19 października 2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Osoby zainteresowane mogą uzyskać regulamin sprzedaży po przesłaniu zapytania na adres e-mail syndyka, a także dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Zbigniewa Skody,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład masy upadłości Zbigniewa Skody, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - zaciskarka ręczna do rur, za najwyższą proponowaną cenę.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej cen.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 października 2022 roku do godz. 13:00.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać regulamin sprzedaży, wzór oferty oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.


prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Krzysztofa Modrzejewskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Krzysztofa Modrzejewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.

Wykaz ruchomości:
-       Samochód ciężarowy FS Lublin 3352, nr rej. CMG90HT, rok prod. 1997 – cena minimalna 2 025,00 zł,
-       Zestaw wypoczynkowy skórzany (kanapa dwuosobowa – 2 sztuki, fotel) – cena minimalna 450,00 zł,
-       Stolik kawowy – cena minimalna 75,00 zł,
-       Szafka RTV – cena minimalna 75,00 zł,
-       Fotel biurowy obrotowy – cena minimalna 30,00 zł,
-       Krzesła konferencyjne – 2 sztuki – cena minimalna 30,00 zł,
-       Biurko – cena minimalna 75,00 zł,
-       Monitor SONY – cena minimalna 60,00 zł,
-       Niszczarka Fellowes – cena minimalna 37,50 zł,
-       Lada recepcyjna (czerwona) – cena minimalna 90,00 zł,
-       Bindownica Wallner iBind A20 – cena minimalna 37,50 zł,
-       Laminator Wallner – cena minimalna 45,00 zł,
-       Jednostka komputera – cena minimalna 75,00 zł,
-       Biurko – cena minimalna 67,50 zł,
-       Komoda biurkowa – cena minimalna 30,00 ZŁ,
-       Zestaw komputerowy (jednostka komputera Optiplex, monitor LG, klawiatura) – cena minimalna 172,50 zł,
-       Zestaw wypoczynkowy skórzany (kanapa trzyosobowa, fotele – 2 sztuki) – cena minimalna 375,00 zł,
-       Biurko – cena minimalna 60,00 zł,
-       Fotel biurowy obrotowy – cena minimalna 15,00 zł,
-       Biurko – cena minimalna 37,50 zł,
-       Komoda biurkowa – cena minimalna 30,00 zł,
-       Monitor Dell – cena minimalna 37,50 zł,
-       Fotel biurowy obrotowy – cena minimalna 15,00 zł,
-       Niszczarka Fellowes SB-99Ci – cena minimalna 37,50 zł,
-       Urządzenie wielofunkcyjne Xerox Phaser 3635 MFP – cena minimalna 150,00 zł,
-       Drukarka Brother HL-4570CDW – cena minimalna 112,50 zł,
-       Zestaw mebli biurowych (biurko narożne, regał – 3 sztuki, szafa – 5 sztuk) – cena minimalna 645,00 zł,
-       Szafa metalowa na akta osobowe – cena minimalna 142,50 zł,
-       Kosa spalinowa Stihl – cena minimalna 315,00 zł,
-       Wózek paletowy ręczny – cena minimalna 112,50 zł,
-       Urządzenie sprzątające (szorowarka do podłóg) Karcher BD45/40C – cena minimalna 150,00 zł,
-       Odsysarka oleju Pressol 75 l 0,5 bar, rok prod. 2009 – cena minimalna 112,50 zł,
-       Urządzenie do ustawiania świateł BETA 1497, rok prod. 2010 – cena minimalna 262,50 zł,
-       Drukarka Samsung ML-1640 – cena 67,50 zł,
-       Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1212nf MFP – cena minimalna 97,50 zł,
-       Regały paletowe (4 x 3 półki) – cena minimalna 390,00 zł,
-       Regał wspornikowy na rury i pręty – 1 sztuka – cena minimalna 52,50 zł,
-       Regały warsztatowe wysokie (1 x 24 półki, 1 x 14 półek, 1 x 35 półek, 1 x 6 półek) – cena minimalna 900,00 zł,
-       Regał warsztatowy niski (lada) – cena minimalna 150,00 zł,
-       Drabina aluminiowa – cena minimalna 45,00 zł,
-       Zestaw komputerowy (jednostka, monitor Samsung, drukarka HP LaserJet P1005) – cena minimalna 180,00 zł,
-       Wieża stereo Elta – cena minimalna 37,50 zł,
-       Hokery – 2 sztuki – cena minimalna 105,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
Oferty należy składać w terminie do dnia 14 października 2022 roku do godz. 13:00.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać regulamin sprzedaży, wzór oferty oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
wierzytelności przysługujących upadłemu - spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności przysługujące upadłemu - spółce przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości wobec:

 • spółki YEGO DESIGN Sp. z o. o. w restrukturyzacji, KRS 0000441985, o wartości 67 741,66 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi,
  za cenę minimalną nie niższą niż 16 935,42 zł,
 • spółki PKS Transport Handel Usługi Sp. z o. o., KRS 0000247917, o wartości 26 313,73 zł, wraz z wierzytelnościami ubocznymi,       za cenę minimalną nie niższą niż 6 578,43 zł,
 • dłużników solidarnych: PKS Transport Handel Usługi Sp. z o. o., KRS 0000247917 oraz Anny Czerniak (PESEL 79121802565)             o wartości 67 870,88 zł, wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za cenę minimalną nie niższą niż 16 967,72 zł,
 • Wiesława Medyckiego prowadzącego działalność pod firmą PPHU Wiesław Medycki, NIP 6681395935 w kwocie 400,82 zł wraz         z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Dawida Dąbkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. "DAWIDOR" Dawid Dąbkowski, NIP 6681800241 w kwocie 134,99 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Dawida Dąbkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. “DAWIDOR” Dawid Dąbkowski, NIP 6681800241,       w kwocie 25,01 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Tomasza Furmaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CB RADIO RTV SERWIS Tomasz Furmaniak,                       NIP 6681864092 w kwocie 7 815,43 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Zygmunta Kucharskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, NIP 6681202907 w kwocie 940,00 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Bartosza Kuczy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IR Transped (JR Transped Transport Międzynarodowy) w kwocie 401,64 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • PAT-MAR Sp. z o.o. KRS 0000150564 w kwocie 8 101,24 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę.
Oferty należy składać w terminie do dnia 11 października 2022 roku do godz. 13.00 w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Osoby zainteresowane mogą uzyskać regulamin sprzedaży oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Zarządca wyznaczony w postępowaniu sanacyjnym Jarosława Złotowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą
Złotowski Jarosław WD KLAUDIA DRUK w restrukturyzacji
ogłasza sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy sanacyjnej

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy sanacyjnej Jarosława Złotowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Złotowski Jarosław WD KLAUDIA DRUK w restrukturyzacji, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.

Wykaz ruchomości:
a)       Maszyna poligraficzna bizhub PRO C6000L – cena oszacowania 3 000 zł netto
b)       Maszyna poligraficzna Duplo DPB-500, nr ident. 120300048, rok prod. 2012, – cena oszacowania 40 000 zł netto,
c)         Obkurczarka kloszowa Replay 55 (uszkodzona) – cena oszacowania 1 000 zł netto,
d)       Multigraf EF-2100 (uszkodzony) – cena oszacowania 3 000 zł netto
e)       Paleciak elektryczny Yale MP20L, rok prod. 2009 (uszkodzony) – cena oszacowania 1 000 zł netto,
f)         Wózek paletowy ręczny – cena oszacowania 300 zł netto,
g)         Osuszacz AR TECH Pneumatyka – cena oszacowania 100 zł netto,
h)       Kserokopiarka Konica 7030 (uszkodzona) – cena oszacowania 50 zł netto,
i)         Drukarka Canon – cena oszacowania 30 zł netto,
j)         Kserokopiarka HP LaserJet 8100 DN (uszkodzona) – cena oszacowania 50 zł netto. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2022roku do godz. 13:00, w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/6ocdyl3evzxj9uw/reg100.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 573 140 045.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/tjr3q6myzhoz4l4/reg.ruch.1.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/loplrw133ibztnr/wyk.ruch.1.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Marii Kaczmarek,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Marii Kaczmarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
Wykaz ruchomości:
a) Maszyna do szycia - ryglówka JUKI LK-1850 – cena minimalna 1 075,00 zł,

b) Maszyna do szycia - dwuigłówka DURKOPP 380 – cena minimalna 330,00 zł,

c) Maszyna do szycia - dwuigłówka DURKOPP 380 – cena minimalna 330,00 zł,

d) Maszyna do szycia - zygzak Minerva 337 – cena minimalna 275,00 zł,

e) Maszyna do szycia - renderka Texima – cena minimalna 187,50 zł,

f) Maszyna do szycia - render z ramieniem Union Special – cena minimalna 100,00 zł,

g) Maszyna do szycia - stebnówka Singer S191 – cena minimalna 187,50 zł,

h) Maszyna do szycia - dwuigłówka Mitsubishi DN-265 – cena minimalna 75,00 zł,

i) Maszyna do szycia - dwuigłówka Minerva rozstaw 1 cm – cena minimalna 175,00 zł,

j) Maszyna do szycia - guzikarka Csepel CS 600M – cena minimalna 215,00 zł,

k) Maszyna do szycia - automat do wszywania pasków z oprzyrządowaniem PFAFF – cena minimalna 500,00 zł,

l) Maszyna do szycia - dwuigłówka Singer 212 G 145 – cena minimalna 100,00 zł,

m) Maszyna do szycia - stebnówka JUKI DDL-5550N – cena minimalna 290,00 zł,

n) Maszyna do szycia - overlock Yamato – cena minimalna 215,00 zł,

o) Maszyna do szycia - overlock JUKI MMO 2300 series – cena minimalna 500,00 zł,

p) Maszyny do szycia (niekompletne, uszkodzone) – cena minimalna 500,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:
prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Zbigniewa Skody,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład masy upadłości Zbigniewa Skody, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - zaciskarka ręczna do rur, za cenę nie niższą niż cena minimalna, tj. cenę 90,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
Oferty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Mariusza Bachmana,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Mariusza Bachmana, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - naczepa ciężarowa Schmitz S01, rok prod. 2008, nr rej. PKN442XX, za cenę nie niższą niż cena minimalna, tj. cenę 10 400,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
Oferty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:
prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Piotra Kowalskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Piotra Kowalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a) Silos paszowo-zbożowy blaszany - cena oszacowania 3 150,00 zł,
b) Silos paszowo-zbozowy z tworzywa - cena oszacowania 3 150,00 zł,
d) Sieczkarnia do zielonki - cena oszacowania 187,50 zł,
e) Cyklop do obornika - cena oszacowania 3 375,00 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/i000bgy910xngvq/ruch75.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Macieja Pełki,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży są prawa majątkowe wchodzące w skład masy upadłości Macieja Pełki, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania.
Wykaz praw majątkowych:

a) Udziały w spółce RONGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poddębicach (KRS 0000495289) – 100 udziałów o łącznej wartości 5 000,00 zł – cena oszacowania 5 000,00 zł,
b) Udziały w spółce 4 JAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poddębicach (KRS 0000674793) – 100 udziałów o łącznej wartości 5 000,00 zł – cena oszacowania 5 000,00 zł,
c) Udziały w spółce Interstaff Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000778402) – 100 udziałów o łącznej wartości 5 000,00 zł – cena oszacowania 5 000,00 zł,
d) Wkład wniesiony do spółki Interstaff Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000779737) w kwocie 2 000,00 zł – cena oszacowania 2 000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednego, dwóch lub kilku praw. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednego prawa, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każde prawo.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godz. 13:00. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Macieja Pełki,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład masy upadłości Macieja Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Konsola Sony Playstation 3 Super Slim bez pada, za cenę nie niższą niż cena minimalna.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny.
Oferty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/r1u2brnyvuz23qx/ruchomo%C5%9Bci.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
wierzytelności przysługujących upadłemu - spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności przysługujące upadłemu - spółce przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości wobec:

 • spółki YEGO DESIGN Sp. z o. o. w restrukturyzacji, KRS 0000441985, o wartości 67 741,66 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi,
  za cenę minimalną nie niższą niż 33 870,83 zł,
 • spółki PKS Transport Handel Usługi Sp. z o. o., KRS 0000247917, o wartości 26 313,73 zł, wraz z wierzytelnościami ubocznymi,       za cenę minimalną nie niższą niż 13 156,87 zł,
 • dłużników solidarnych: PKS Transport Handel Usługi Sp. z o. o., KRS 0000247917 oraz Anny Czerniak (PESEL 79121802565)             o wartości 67 870,88 zł, wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za cenę minimalną nie niższą niż 33 935,44 zł,
 • Wiesława Medyckiego prowadzącego działalność pod firmą PPHU Wiesław Medycki, NIP 6681395935 w kwocie 400,82 zł wraz         z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Dawida Dąbkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. "DAWIDOR" Dawid Dąbkowski, NIP 6681800241 w kwocie 134,99 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Dawida Dąbkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. “DAWIDOR” Dawid Dąbkowski, NIP 6681800241,       w kwocie 25,01 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Tomasza Furmaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CB RADIO RTV SERWIS Tomasz Furmaniak,                       NIP 6681864092 w kwocie 7 815,43 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Zygmunta Kucharskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, NIP 6681202907 w kwocie 940,00 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • Bartosza Kuczy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IR Transped (JR Transped Transport Międzynarodowy) w kwocie 401,64 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę,
 • PAT-MAR Sp. z o.o. KRS 0000150564 w kwocie 8 101,24 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za najwyższą proponowaną cenę.
Oferty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godz. 13.00 w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w spółce wchodzącego w skład masy upadłości Andrzeja Jędrzejczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest 1 (jeden) udział w spółce ARKONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000452304) o wartości 50,00 zł, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 20% ceny oszacowania, to jest 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Wartość nominalna udziału wynosi 50,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/bn0bsbaj14ro3l0/reg20.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości Józefa Janika,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pakietu wierzytelności wobec BPIS Sp. z o.o.

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet wierzytelności upadłego wobec BPIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000441709) wchodzących w skład masy upadłości Józefa Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, składający się z:

- wierzytelności w kwocie 100 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 63 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 110 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 18 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 25 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 220 000,00 zł (wartość nominalna)
za cenę minimalną nie niższą niż 30% wartości oszacowania, tj. cenę 1 834,80 zł

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godz. 13.00 w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/jui4es2qu7sva8q/reg30.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziałów w spółce wchodzących w skład masy upadłości
Danuty Wieruchowskiej-Janik,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 100 udziałów w spółce BPIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku (KRS 0000441709), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 20% ceny oszacowania, to jest 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 zł. Wartość nominalna 100 udziałów wynosi 5 000,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 roku, do godz. 13.00.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/zhd2v8w75t6gug3/reg20.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena 342 375,00 zł netto.

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 26.08.2022 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziału w nieruchomości wchodzącej w skład
masy upadłości Magdaleny Stempowskiej,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godz. 13.00,
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Zbigniewa Podraza,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Strzelnie, pod adresem ul. Miradzka 15, 88-320 Strzelno, nr ew. działki 267/20, o pow. 0,1452 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00027189/1, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż     543 750,00 zł.

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 roku do godz. 13.00,
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów
w nieruchomościach wchodzących w skład masy upadłości Moniki Grochowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest:
- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – lokalu mieszkalnego, położonego w Bydgoszczy, przy ul. Galla Anonima 7/4, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, oznaczony numerem 4, 85-790 Bydgoszcz, o powierzchni 107,94 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1B/00162849/3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 174 000,00 zł,
- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – lokalu niemieszkalnego, położonego w Bydgoszczy, przy ul. Galla Anonima 7 Garaż nr 6, 85-790 Bydgoszcz, o powierzchni 16,19 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1B/00162851/0 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższa niż 15 750,00 zł.

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 roku do godz. 13.00,
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału
w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Tomczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Gniewkowo, ul. Kolejowa 5 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/1, obręb Bąbolin [Nr 0001], gmina Gniewkowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, o powierzchni 0,0710 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1I/00005805/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) .  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 12 lipca 2022 roku do godz. 13.00,
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości wchodzących w skład
masy upadłości
Krzysztofa Modrzejewskiego,

osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Strzelnie, pod adresem ul. Parkowa 11, 88-320 Strzelno,         nr ew. działki 236/10, o pow. 0,1786 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00019870/3, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 681 000,00 zł,
 2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Strzelnie, pod adresem ul. Parkowa 12, 88-320 Strzelno,      nr ew. działki 237/3, o pow. 0,8470 ha wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość,           dla których Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00029823/2,                      za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 1 183 000,00 zł,
 3. Udział w wysokości 1/2 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy, pod adresem ul. Grodzka 1a, 88-150 Kruszwica, nr ew. działki 27/5, o pow. 0,1207 ha wraz z udziałem w wysokości 1/2 w prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00035428/4,  za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania,   to jest nie niższą niż 161 000,00 zł. 

Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku nieruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej nieruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą nieruchomość. 

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatami szacunkowymi oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/d5s0749lgscj32i/XV%20GUp%20502.21%20nier.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
Zbigniewa Skody,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Krzywogoniec 1, 89-511 Cekcyn, o pow. 0,3322 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1T/00015260/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 288 400 zł .

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/gkgg91tr0lkjufy/ZS100.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marii Kaczmarek,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położonej w Inowrocławiu, pod adresem ul. Czesława Miłosza 9, 88-100 Inowrocław, nr ew. działki 4/173, o pow. 0,0459 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00016759/4 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 550 000,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/wkvdr91kocatj8t/XV%20GUp%2046.22%20nier.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
wierzytelności przysługujących upadłemu - spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności przysługujące upadłemu - spółce przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości wobec:

 • spółki YEGO DESIGN Sp. z o. o. w restrukturyzacji, KRS 0000441985, o wartości 67 741,66 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi,
  za cenę minimalną nie niższą niż 50 806,25 zł,
 • spółki PKS Transport Handel Usługi Sp. z o. o., KRS 0000247917, o wartości 26 313,73 zł, wraz z wierzytelnościami ubocznymi,       za cenę minimalną nie niższą niż 19 735,30 zł,
 • dłużników solidarnych: PKS Transport Handel Usługi Sp. z o. o., KRS 0000247917 oraz Anny Czerniak (PESEL 79121802565)             o wartości 67 870,88 zł, wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za cenę minimalną nie niższą niż 50 903,16 zł,
 • Wiesława Medyckiego prowadzącego działalność pod firmą PPHU Wiesław Medycki, NIP 6681395935 w kwocie 400,82 zł wraz        z wierzytelnościami ubocznymi, za cenę minimalną nie niższą niż 100,21 zł,
 • Dawida Dąbkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. "DAWIDOR" Dawid Dąbkowski, NIP 6681800241       w kwocie 134,99 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za cenę minimalną nie niższą niż 33,75 zł,
 • Dawida Dąbkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. “DAWIDOR” Dawid Dąbkowski, NIP 6681800241,       w kwocie 25,01 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za cenę minimalną nie niższą niż 6,25 zł,
 • Tomasza Furmaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CB RADIO RTV SERWIS Tomasz Furmaniak,                      NIP 6681864092 w kwocie 7 815,43 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za cenę minimalną nie niższą niż 1 953,86 zł,
 • Zygmunta Kucharskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, NIP 6681202907 w kwocie 940,00 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za cenę minimalną nie niższą niż 235,00 zł,
 • Bartosza Kuczy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IR Transped (JR Transped Transport Międzynarodowy) w kwocie 401,64 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za cenę minimalną nie niższą niż 100,41 zł,
 • PAT-MAR Sp. z o.o. KRS 0000150564 w kwocie 8 101,24 zł wraz z wierzytelnościami ubocznymi, za cenę minimalną nie niższą         niż 2 025,31 zł.
Oferty należy składać w terminie do dnia 09 czerwca 2022 roku do godz. 13.00 w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziału w nieruchomości wchodzącej w skład
masy upadłości Magdaleny Stempowskiej,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest jest udział w wysokości 1/9 w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 57,56 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 4,53 m2, udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń infrastruktury nieruchomości oraz udziałem w prawie własności gruntu, położonego w budynku wielorodzinnym w Inowrocławiu, pod adresem          ul. Długa 22a/27, 88-100 Inowrocław, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1I/00066781/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 75% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym to jest 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 09 czerwca 2022 roku do godz. 13.00,
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Zbigniewa Skody,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Zbigniewa Skody, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a) Samochód osobowy Fiat Panda, nr rej. CTU10E3, rok prod. 2014 – cena minimalna 11 400,00 zł,
b) Samochód ciężarowy Fiat Doblo, nr rej. CTU1E08, rok prod. 2011 (uszkodzone sprzęgło lub skrzynia biegów) - cena minimalna 9 225,00 zł,
c) Szlifierka stołowa Einhell TC-BG 175 – cena minimalna 150,00 zł,
d) Zaciskarka ręczna do rur – cena minimalna 150,00 zł,
e) Zamrażarka do rur REMS Frigo 2 – cena minimalna 1 250,00 zł,
f) Szlifierka kątowa Bosch GNF 65A – cena minimalna 150,00 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 czerwca 2022 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/8oqljovinat3xte/XV%20GUp%20505.21%20ruch.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
zapasów magazynowych wchodzących w skład masy upadłości
Krzysztofa Modrzejewskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży są zapasy magazynowe - towary handlowe (części zamienne do maszyn rolniczych - wg spisu z natury Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROL-MECH") wchodzące w skład masy upadłości Krzysztofa Modrzejewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 75% ceny oszacowania, tj. cenę             13 407,90 zł.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna ruchomości.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 czerwca 2022 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:
prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pojazdu wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Bachmana,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

31. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Mariusza Bachmana, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - naczepa ciężarowa Schmitz S01, rok prod. 2008, nr rej. PKN442XX, za cenę nie niższą niż cena minimalna, tj. cenę 15 600,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 czerwca 2022 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Marii Kaczmarek,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Marii Kaczmarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
Wykaz ruchomości:

a) Maszyna do szycia - ryglówka JUKI LK-1850 – cena minimalna 1 612,50 zł,

b) Maszyna do szycia - dwuigłówka DURKOPP 380 – cena minimalna 495,00 zł,

c) Maszyna do szycia - dwuigłówka DURKOPP 380 – cena minimalna 495,00 zł,

d) Maszyna do szycia - zygzak Minerva 337 – cena minimalna 412,50 zł,

e) Maszyna do szycia - renderka Texima – cena minimalna 281,25 zł,

f) Maszyna do szycia - render z ramieniem Union Special – cena minimalna 150,00 zł,

g) Maszyna do szycia - stebnówka Singer S191 – cena minimalna 281,25 zł,

h) Maszyna do szycia - dwuigłówka Mitsubishi DN-265 – cena minimalna 112,50 zł,

i) Maszyna do szycia - dwuigłówka Minerva rozstaw 1 cm – cena minimalna 262,50 zł,

j) Maszyna do szycia - guzikarka Csepel CS 600M – cena minimalna 322,50 zł,

k) Maszyna do szycia - automat do wszywania pasków z oprzyrządowaniem PFAFF – cena minimalna 750,00 zł,

l) Maszyna do szycia - dwuigłówka Singer 212 G 145 – cena minimalna 150,00 zł,

m) Maszyna do szycia - stebnówka JUKI DDL-5550N – cena minimalna 427,50 zł,

n) Maszyna do szycia - overlock Yamato – cena minimalna 322,50 zł,

o) Maszyna do szycia - overlock JUKI MMO 2300 series – cena minimalna 750,00 zł,

p) Maszyny do szycia (niekompletne, uszkodzone) – cena minimalna 750,00 zł,

q) Stół warsztatowy z imadłem – cena minimalna 150,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 czerwca 2022 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości Józefa Janika,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pakietu wierzytelności wobec BPIS Sp. z o.o.

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet wierzytelności upadłego wobec BPIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000441709) wchodzących w skład masy upadłości Józefa Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, składający się z:

- wierzytelności w kwocie 100 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 63 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 110 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 18 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 25 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 220 000,00 zł (wartość nominalna)
za cenę minimalną nie niższą niż 50% wartości oszacowania, tj. cenę 3 058,00 zł

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2022 roku do godz. 13.00 w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/46o66yot914cp0o/XI%20GUp%2021.21.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziałów w spółce wchodzących w skład masy upadłości
Danuty Wieruchowskiej-Janik,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 100 udziałów w spółce BPIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku (KRS 0000441709), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 30% ceny oszacowania, to jest 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 zł. Wartość nominalna 100 udziałów wynosi 5 000,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 czerwca 2022 roku, do godz. 13.00.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/m7prf39f2nl52j1/XI%20GUp%2020.21.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w spółce wchodzącego w skład masy upadłości Andrzeja Jędrzejczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest 1 (jeden) udział w spółce ARKONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000452304) o wartości 50,00 zł, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 30% ceny oszacowania, to jest 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100). Wartość nominalna udziału wynosi 50,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 czerwca 2022 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/ymsljxx7iiy8nv9/XIV%20GUp%20228.21.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Macieja Pełki,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Macieja Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)       Konsola Sony Playstation 3 Super Slim bez pada – cena minimalna 100,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 czerwca 2022 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/rv817rydc34mkjt/XIV%20GUp%20327.21.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Krzysztofa Kaczmarka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest:
1) Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Radziejowie, przy ul. Józefa Górczyńskiego, na działce oznaczonej numerem ew. 1524/1, województwo kujawsko-pomorskie, powiat radziejowski, jednostka ewidencyjna Radziejów – miasto, obręb 0001, o łącznej powierzchni 0,5120 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1R/00027077/6, wskazanej w pozycji 1 spisu inwentarza, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 47 296,00 zł,
2) Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Radziejowie, przy ul. Józefa Górczyńskiego, na działce oznaczonej numerem ew. 1524/2, województwo kujawsko-pomorskie, powiat radziejowski, jednostka ewidencyjna Radziejów – miasto, obręb 0001, o łącznej powierzchni 0,5120 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1R/00027077/6, wskazanej w pozycji 2 spisu inwentarza, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 54 741,00 zł,
3) Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Radziejowie, przy ul. Józefa Górczyńskiego, na działce oznaczonej numerem ew. 1524/3, województwo kujawsko-pomorskie, powiat radziejowski, jednostka ewidencyjna Radziejów – miasto, obręb 0001, o łącznej powierzchni 0,5120 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1R/00027077/6, wskazanej w pozycji 3 spisu inwentarza, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 54 741,00 zł,
4) Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Radziejowie, przy ul. Józefa Górczyńskiego, na działce oznaczonej numerem ew. 1524/1, województwo kujawsko-pomorskie, powiat radziejowski, jednostka ewidencyjna Radziejów – miasto, obręb 0001, o łącznej powierzchni 0,5120 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1R/00027077/6, wskazanej w pozycji 4 spisu inwentarza, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 55 060,00 zł,
5) Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Radziejowie, przy ul. Józefa Górczyńskiego, na działce oznaczonej numerem ew. 1524/1, województwo kujawsko-pomorskie, powiat radziejowski, jednostka ewidencyjna Radziejów – miasto, obręb 0001, o łącznej powierzchni 0,5120 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1R/00027077/6, wskazanej w pozycji 5 spisu inwentarza, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 55 060,00 zł. 

Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku nieruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej nieruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą nieruchomość. 

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 17 maja 2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty
do Kancelarii).   

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/u6nzd2x2x2xd3rw/nierKK100.pdf?dl=0

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
Krzysztofa Modrzejewskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość - wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy, wchodzący w skład masy upadłości Krzysztofa Modrzejewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania, tj. cenę 3 800,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00.
Regulamin sprzedaży:
prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
zapasów magazynowych wchodzących w skład masy upadłości
Krzysztofa Modrzejewskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są zapasy magazynowe - towary handlowe (części zamienne do maszyn rolniczych - wg spisu z natury Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROL-MECH") wchodzące w skład masy upadłości Krzysztofa Modrzejewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania, tj. cenę           17 877,20 zł. 

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Marii Kaczmarek,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Marii Kaczmarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
Wykaz ruchomości:

a) Maszyna do szycia - ryglówka JUKI LK-1850 – cena oszacowania 2 150,00 zł,

b) Maszyna do szycia - dwuigłówka DURKOPP 380 – cena oszacowania 660,00 zł,

c) Maszyna do szycia - dwuigłówka DURKOPP 380 – cena oszacowania 660,00 zł,

d) Maszyna do szycia - zygzak Minerva 337 – cena oszacowania 550,00 zł,

e) Maszyna do szycia - renderka Texima – cena oszacowania 375,00 zł,

f) Maszyna do szycia - render z ramieniem Union Special – cena oszacowania 200,00 zł,

g) Maszyna do szycia - stebnówka Singer S191 – cena oszacowania 375,00 zł,

h) Maszyna do szycia - dwuigłówka Mitsubishi DN-265 – cena oszacowania 150,00 zł,

i) Maszyna do szycia - dwuigłówka Minerva rozstaw 1 cm – cena oszacowania 350,00 zł,

j) Maszyna do szycia - guzikarka Csepel CS 600M – cena oszacowania 430,00 zł,

k) Maszyna do szycia - automat do wszywania pasków z oprzyrządowaniem PFAFF – cena oszacowania 1 000,00 zł,

l) Maszyna do szycia - dwuigłówka Singer 212 G 145 – cena oszacowania 200,00 zł,

m) Maszyna do szycia - stebnówka JUKI DDL-5550N – cena oszacowania 580,00 zł,

n) Maszyna do szycia - overlock Yamato – cena oszacowania 430,00 zł,

o) Maszyna do szycia - overlock JUKI MMO 2300 series – cena oszacowania 1 000,00 zł,

p) Maszyny do szycia (niekompletne, uszkodzone) – cena oszacowania 1 000,00 zł,

q) Stół warsztatowy z imadłem – cena oszacowania 200,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów
w nieruchomościach wchodzących w skład masy upadłości Moniki Grochowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest:
- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – lokalu mieszkalnego, położonego w Bydgoszczy, przy ul. Galla Anonima 7/4, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, oznaczony numerem 4, 85-790 Bydgoszcz, o powierzchni 107,94 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1B/00162849/3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższą niż 232 000,00 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100),
- udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – lokalu niemieszkalnego, położonego w Bydgoszczy, przy ul. Galla Anonima 7 Garaż nr 6, 85-790 Bydgoszcz, o powierzchni 16,19 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1B/00162851/0 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, to jest nie niższa niż 21 000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 06 maja 2022 roku do godz. 13.00,
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.


Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pojazdu wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Bachmana,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Mariusza Bachmana, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - naczepa ciężarowa Schmitz S01, rok prod. 2008, nr rej. PKN442XX, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 20 800,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

udziału w nieruchomości wchodzącej w skład

masy upadłości Magdaleny Stempowskiej,

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest jest udział w wysokości 1/9 w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 57,56 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 4,53 m2, udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń infrastruktury nieruchomości oraz udziałem w prawie własności gruntu, położonego w budynku wielorodzinnym w Inowrocławiu, pod adresem         ul. Długa 22a/27, 88-100 Inowrocław, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1I/00066781/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym to jest 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 06 maja 2022 roku do godz. 13.00,
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Syndyk masy upadłości Józefa Janika,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pakietu wierzytelności wobec BPIS Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet wierzytelności upadłego wobec BPIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000441709) wchodzących w skład masy upadłości Józefa Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, składający się z:

- wierzytelności w kwocie 100 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 63 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 110 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 18 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 25 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 220 000,00 zł (wartość nominalna)
za cenę minimalną nie niższą niż wartość oszacowania, tj. cenę 4 587,00 zł

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 roku do godz. 12.00 w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/71476hqnk6ar5xs/JJ75.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziałów w spółce wchodzących w skład masy upadłości
Danuty Wieruchowskiej-Janik,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 100 udziałów w spółce BPIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku (KRS 0000441709), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 50% ceny oszacowania, to jest 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 zł. Wartość nominalna 100 udziałów wynosi 5 000,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 roku, do godz. 12.00.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/e5vr8vzzdu15p8l/DWJ50.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w spółce wchodzącego w skład masy upadłości Andrzeja Jędrzejczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest 1 (jeden) udział w spółce ARKONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000452304) o wartości 50,00 zł, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 50% ceny oszacowania, to jest 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100). Wartość nominalna udziału wynosi 50,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/7wkpi2jkr50am3t/AJ50.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pojazdu wchodzącego w skład masy upadłości Niny Kapusty,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Niny Kapusty, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Scenic, rok prod. 2002, nr rej. PKLLL38, za cenę minimalną nie niższą niż 30% ceny oszacowania, tj. cenę 1 200,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Zbigniewa Podraza,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Strzelnie, pod adresem ul. Miradzka 15, 88-320 Strzelno, nr ew. działki 267/20, o pow. 0,1452 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00027189/1 o wartości oszacowania 725 000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 06 maja 2022 roku do godz. 13.00,
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.


Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału
w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Tomczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Gniewkowo, ul. Kolejowa 5 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/1, obręb Bąbolin [Nr 0001], gmina Gniewkowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, o powierzchni 0,0710 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1I/00005805/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 54 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) .  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 06 maja 2022 roku do godz. 13.00,
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena 342 375,00 zł netto.

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 25.04.2022 roku do godz. 12.00,             w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 04 kwietnia 2022 r., do godz. 12.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/ldqo2aq2ygfuh7b/PAK-MOTreg.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/gluchyt2rggi102/PAK-MOTwyk.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Macieja Pełki,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Macieja Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena minimalna 500,00 zł,
b)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena minimalna 500,00 zł,
c)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena minimalna 500,00 zł,
d)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena minimalna 500,00 zł,
e)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena minimalna 500,00 zł,
f)     Fotel masujący CASADA Kennedy IV – cena minimalna 5 000,00 zł,
h)     Konsola Sony Playstation 3 Super Slim z padem – cena minimalna 100,00 zł,
i)       Konsola Sony Playstation 3 Super Slim bez pada – cena minimalna 100,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 04 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/4nw6frd9bz9ssfn/regMP50.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziałów w spółce wchodzących w skład masy upadłości
Danuty Wieruchowskiej-Janik,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 100 udziałów w spółce BPIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku (KRS 0000441709), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 75% ceny oszacowania, to jest 3 750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 zł. Wartość nominalna 100 udziałów wynosi 5 000,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 04 kwietnia 2022 roku, do godz. 12.00.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/x0tuqo4tukybkmc/regDWJ75.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w spółce wchodzącego w skład masy upadłości Andrzeja Jędrzejczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest 1 (jeden) udział w spółce ARKONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000452304) o wartości 50,00 zł, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 75% ceny oszacowania, to jest 37,50 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 50/100). Wartość nominalna udziału wynosi 50,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 04 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/ky1jz3ed5s23w3l/regAJ75.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pojazdu wchodzącego w skład masy upadłości Niny Kapusty,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Niny Kapusty, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Scenic, rok prod. 2002, nr rej. PKLLL38, za cenę minimalną nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 2 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 04 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości Józefa Janika,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pakietu wierzytelności wobec BPIS Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet wierzytelności upadłego wobec BPIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000441709) wchodzących w skład masy upadłości Józefa Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, składający się z:

- wierzytelności w kwocie 100 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 63 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 110 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 18 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 25 000,00 zł (wartość nominalna),
- wierzytelności w kwocie 220 000,00 zł (wartość nominalna)
za cenę minimalną nie niższą niż wartość oszacowania, tj. cenę 6 116,00 zł

Oferty należy składać w terminie do dnia 04 kwietnia 2022 roku do godz. 12.00 w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/c9kmzd0bwzt8hb0/regJJ100.pdf?dl=0


Syndyk masy upadłości Jolanty Sikorskiej,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów
w prawie własności nieruchomości gruntowych
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest:
- udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Chodecz, ul. Warszawska 20A, 87-860 Chodecz, o pow. 0,0124 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1W/00088627/6, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym to jest 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100),
- udział w wysokości 1/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Chodecz, ul. Warszawska 20A, 87-860 Chodecz, o pow. 0,3623 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1W/00088662/3, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym to jest 2 040,00 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100).

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 roku do godz. 12.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/b30h90ib6kznrnr/regJS100.pdf?dl=0


prev next

Syndyk masy upadłości Władysławy Szypury,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 20,30 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem (piwnicą) o pow. 20,10 m2, udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń infrastruktury nieruchomości oraz udziałem w prawie własności gruntu, położonym w budynku wielorodzinnym w miejscowości Strzelno (88-320), przy ul. Powstania Wielkopolskiego 1, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1M/00025107/9, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 15 marca 2022 roku do godz. 12.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniak, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com 

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/7aji51loa07kpmw/Szypura%20-%20regulamin%20100.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena 342 375,00 zł netto.

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 08.03.2022 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Syndyk masy upadłości
Agaty Majtczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziałów w prawie własności nieruchomości
położonych w Ruszkowie Drugim i Policach Mostowych

Przedmiotem sprzedaży jest:

 • udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Ruszków Drugi, ul. Wesoła 58 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 71, 72, 73 o łącznej powierzchni 0,67 ha, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 75% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to
  jest 360 187,50 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100),
 • udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Police Mostowe
  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 46/1 o powierzchni 0,49 ha, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie
  niższą niż cena minimalna stanowiąca 75% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 6 112,50 zł (słownie:
  sześć tysięcy sto dwanaście złotych 50/100)

Nieruchomości zlokalizowane są w gminie Kościelec, powiat kolski, województwo wielkopolskie. Łączna powierzchnia wynosi 1,1600 ha. Dla wymienionych wyżej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00032607/9. Oferent może złożyć ofertę na zakup obydwu nieruchomości lub jednej z nich.

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 02.03.2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Regulamin sprzedaży:


Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w spółce wchodzącego w skład masy upadłości Andrzeja Jędrzejczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest 1 (jeden) udział w spółce ARKONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000452304) o wartości 50,00 zł, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania, to jest 50,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wartość nominalna udziału wynosi 50,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2022 roku do godz. 12:00.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/blj00c856qufu8r/J%C4%99drzejczak%20Andrzej%20-%20udzia%C5%82y100.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziałów w spółce wchodzących w skład masy upadłości
Danuty Wieruchowskiej-Janik,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 100 udziałów w spółce BPIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku (KRS 0000441709), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania, to jest 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 zł. Wartość nominalna 100 udziałów wynosi 5 000,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2022 roku, do godz. 12.00.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/i4irln9n9lukwhy/Wieruchowska-Janik%20Danuta%20-%20udzia%C5%82y100.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Piotra Kowalskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Piotra Kowalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
2. Wykaz ruchomości:
a) Silos paszowo-zbożowy blaszany - cena oszacowania 4 200,00 zł,
b) Silos paszowo-zbozowy z tworzywa - cena oszacowania 4 200,00 zł,
d) Sieczkarnia do zielonki - cena oszacowania 250,00 zł,
e) Cyklop do obornika - cena oszacowania 4 500,00 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2022 roku do godz. 12:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/89pc4f9w70quwm8/Kowalski%20Piotr%20-%20ruch.100.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Fiat Panda Active, rok prod. 2004, nr rej. ETMHE02, za cenę minimalną nie niższą niż 30% ceny oszacowania, tj. cenę 1 380,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2022 roku do godz. 12:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości
wchodzącej w skład masy upadłości Bartłomieja Kaczmarka,

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności ruchomości – samochodu osobowego Mercedes-Benz A170, rok prod. 2000, nr rej. EPD 65WK wchodzącego w skład masy upadłości Bartłomieja Kaczmarka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna, tj. cenę 420,00 zł .
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2022 roku do godz. 12:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Zbigniewa Skody,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Zbigniewa Skody, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a) Samochód osobowy Fiat Panda, nr rej. CTU10E3, rok prod. 2014 – cena minimalna 17 100,00 zł,
b) Zagęszczarka GB200 (silnik 4-suwowy 196cc) – cena minimalna 1 500,00 zł,
d) Piła łańcuchowa spalinowa STIHL MS 181 – cena minimalna 375,00 zł,
e) Szlifierka stołowa Einhell TC-BG 175 – cena minimalna 112,50 zł,
f) Zaciskarka ręczna do rur – cena minimalna 225,00 zł,
g) Zamrażarka do rur REMS Frigo 2 – cena minimalna 1 875,00 zł,
h) Kosiarka do trawy Castel Garden WB 45 OHV 140 cc – cena minimalna 375,00 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2022 roku do godz. 12:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/nob7gmrhsxnkd4m/Skoda%20Zbigniew%20-%20ruch.75.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Macieja Pełki,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Macieja Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena minimalna 750,00 zł,
b)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena minimalna 750,00 zł,
c)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena minimalna 750,00 zł,
d)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena minimalna 750,00 zł,
e)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena minimalna 750,00 zł,
f)     Fotel masujący CASADA Kennedy IV – cena minimalna 7 500,00 zł,
h)     Konsola Sony Playstation 3 Super Slim z padem – cena minimalna 150,00 zł,
i)       Konsola Sony Playstation 3 Super Slim bez pada – cena minimalna 150,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2022 roku do godz. 15:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/f880vh6zma14rcg/Pe%C5%82ka%20Maciej%20-%20ruch.75.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Leszka Sikory,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Leszka Sikory, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej – samochód osobowy Nissan Primera, rok prod. 2003, nr rej. CB123LE, za cenę nie niższą niż cena minimalna, tj. cenę 2 100,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2022 roku do godz. 12:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Zbigniewa Podraza,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Zbigniewa Podraza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:

a)     Orbitrek treningowy magnetyczny BK-TE-005 – cena oszacowania 360,00 zł,
b)    Zestaw mebli gabinetowych Intarsio BRW – kolor czereśnia antyczna (biurko wolnostojące, barek, witryna, fotel biurowy) – cena oszacowania 1 400,00 zł,
c)     Telewizor Samsung UE55JU6400W – cena oszacowania 1 300,00 zł,
d)     Zestaw mebli wypoczynkowych (kanapa 3 osobowa, dwa fotele, stolik kawowy) – cena oszacowania 1 400,00 zł
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.4. Oferty należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2022 roku do godz. 12:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/z5tk7f13ju255g9/Podraza%20Zbigniew%20-%20ruch.100.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Folwark Ostrowo Sp. z o.o. w upadłości
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Folwark Ostrowo Sp. z o.o., za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Samochód ciężarowy DAF CF 85.460, nr rej. CNAVY48, rok prod. 2009 – cena minimalna 34 496,00 zł netto,
b)     Samochód ciężarowy Scania 94D 300, nr rej. CNAVS25, rok. prod. 2003 – cena minimalna 22 720,00 zł netto.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę netto osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2022 roku do godz. 12:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/riijkdy0is5z1c0/Folwark%20-%20pojazdy.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału
w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Tomczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Gniewkowo, ul. Kolejowa 5 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/1, obręb Bąbolin [Nr 0001], gmina Gniewkowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, o powierzchni 0,0710 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer BY1I/00005805/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) .  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 10 marca 2022 roku do godz. 13.00,
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Krzysztofa Kaczmarka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład masy upadłości Krzysztofa Kaczmarka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – telewizor Panasonic TXP55VT60E, za cenę nie niższą niż cena minimalna, tj. cenę 1 200,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku do godz. 12:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Moniki Grochowskiej,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład masy upadłości Moniki Grochowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – rower miejski damski Kross Classico 3, za cenę nie niższą niż cena minimalna, tj. cenę 525,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku do godz. 15:00.
Regulamin sprzedaży:
prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Ryszarda Tomczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Ryszarda Tomczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Wózek paletowy ręczny BELLET – cena minimalna 37,50 zł,
b)     Wykrawarka do kartonu – szczelinówka HMB Mikołów – cena minimalna 700,00 zł,
c)     Bigownico-obcinarka do kartonu HMB Mikołów – cena minimalna 750,00 zł,
d)     SLOTER drukujący PETERS + szafka zasilająca – cena minimalna 3 500,00 zł,
e)     Przystawka GENERAL do SLOTERA drukującego PETERS – cena minimalna 500,00 zł,
f)      Szlifierka stołowa dwutarczowa, Typ POW 500 – cena minimalna 25,00 zł,
g)     Zestaw mebli biurowych (biurko narożne, regał, dwa fotele obrotowe) – cena minimalna 125,00 zł,
j)   Zestaw komputerowy (jednostka, monitor Samsung, urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma MG3050, klawiatura) – cena minimalna 52,50 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku do godz. 12:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/y7z446pxvcgaqhm/tomczak25.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Ryszarda Tomczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Ryszarda Tomczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Półautomatyczna sklejarka do kartonu ZENIT – cena minimalna 3 750,00 zł,
b)     Zszywacz mechaniczny do kartonu DAMET, Typ 2302 – cena minimalna 450,00 zł,
c)     Wózek paletowy ręczny BELLET – cena minimalna 75,00 zł,
d)     Wykrawarka do kartonu – szczelinówka HMB Mikołów – cena minimalna 1 400,00 zł,
e)     Bigownico-obcinarka do kartonu HMB Mikołów – cena minimalna 1 500,00 zł,
f)       SLOTER drukujący PETERS + szafka zasilająca – cena minimalna 7 000,00 zł,
g)     Przystawka GENERAL do SLOTERA drukującego PETERS – cena minimalna 1 000,00 zł,
h)     Szlifierka stołowa dwutarczowa, Typ POW 500 – cena minimalna 50,00 zł,
i)       Zestaw mebli biurowych (biurko narożne, regał, dwa fotele obrotowe) – cena minimalna 250,00 zł,
j)       Zestaw komputerowy (jednostka, monitor Samsung, urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma MG3050, klawiatura) – cena minimalna 105,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku do godz. 14:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/pl7nabyw7gx0ncp/tomczak50.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Zbigniewa Skody,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Zbigniewa Skody, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
2. Wykaz ruchomości:
a) Samochód osobowy Fiat Panda, nr rej. CTU10E3, rok prod. 2014 – cena oszacowania 22 800,00 zł,
b) Samochód ciężarowy Fiat Doblo, nr rej. CTU1E08, rok prod. 2011 (uszkodzone sprzęgło lub skrzynia biegów) – cena oszacowania
12 300,00 zł,
c) Zagęszczarka GB200 (silnik 4-suwowy 196cc) – cena oszacowania 2 000,00 zł,
d) Piła łańcuchowa spalinowa STIHL MS 181 – cena oszacowania 500,00 zł,
e) Szlifierka stołowa Einhell TC-BG 175 – cena oszacowania 150,00 zł,
f) Zaciskarka ręczna do rur – cena oszacowania 300,00 zł,
g) Zamrażarka do rur REMS Frigo 2 – cena oszacowania 2 500,00 zł,
h) Kosiarka do trawy Castel Garden WB 45 OHV 140 cc – cena oszacowania 500,00 zł,
i) Szlifierka kątowa Bosch GNF 65A – cena oszacowania 200,00 zł,
j) Bruzdownica HILTI DC-SE20 – cena oszacowania 1 300,00 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2022 roku do godz. 15:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/hr327yx7qanf9jp/skoda100.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Moniki Grochowskiej,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład masy upadłości Moniki Grochowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – rower miejski damski Kross Classico 3, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 700,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2022 roku do godz. 15:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Krzysztofa Kaczmarka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład masy upadłości Krzysztofa Kaczmarka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – telewizor Panasonic TXP55VT60E, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 1 600,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2022 roku do godz. 15:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Macieja Pełki,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Macieja Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
b)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
c)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
d)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
e)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
f)     Fotel masujący CASADA Kennedy IV – cena oszacowania 10 000,00 zł,
h)     Konsola Sony Playstation 3 Super Slim z padem – cena oszacowania 200,00 zł,
i)       Konsola Sony Playstation 3 Super Slim bez pada – cena oszacowania 200,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2022 roku do godz. 15:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/mqv3h5naqvrw7r4/pe%C5%82ka100.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Ryszarda Tomczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Ryszarda Tomczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Półautomatyczna sklejarka do kartonu ZENIT – cena minimalna 5 625,00 zł,
b)     Zszywacz mechaniczny do kartonu DAMET, Typ 2302 – cena minimalna 675,00 zł,
c)     Wózek paletowy ręczny BELLET – cena minimalna 112,50 zł,
d)     Wykrawarka do kartonu – szczelinówka HMB Mikołów – cena minimalna 2 100,00 zł,
e)     Bigownico-obcinarka do kartonu HMB Mikołów – cena minimalna 2 250,00 zł,
f)       SLOTER drukujący PETERS + szafka zasilająca – cena minimalna 10 500,00 zł,
g)     Przystawka GENERAL do SLOTERA drukującego PETERS – cena minimalna 1 500,00 zł,
h)     Szlifierka stołowa dwutarczowa, Typ POW 500 – cena minimalna 75,00 zł,
i)       Zestaw mebli biurowych (biurko narożne, regał, dwa fotele obrotowe) – cena minimalna 375,00 zł,
j)       Zestaw komputerowy (jednostka, monitor Samsung, urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma MG3050, klawiatura) – cena minimalna 157,50 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2022 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/y4s4hll7p1sdmgl/tomczak75.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Leszka Sikory,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Leszka Sikory, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej – samochód osobowy Nissan Primera, rok prod. 2003, nr rej. CB123LE, za cenę nie niższą niż cena minimalna, tj. cenę 3 150,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2022 roku do godz. 14:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości
wchodzącej w skład masy upadłości Bartłomieja Kaczmarka,

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności ruchomości – samochodu osobowego Mercedes-Benz A170, rok prod. 2000, nr rej. EPD 65WK wchodzącego w skład masy upadłości Bartłomieja Kaczmarka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna, tj. cenę 700,00 zł .
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 stycznia 2022 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za najwyższą proponowaną cenę. 

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

3. Oferty należy składać w terminie do dnia 05 stycznia 2022 roku do godz. 14:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/mpsbvjjd00s787i/PKSreg.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości:
https://www.dropbox.com/s/udolwbe2k62ja36/PKSwykaz.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Leszka Sikory,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Leszka Sikory, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej – samochód osobowy Nissan Primera, rok prod. 2003, nr rej. CB123LE, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 4 200,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 29 grudnia 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Bartłomieja Kaczmarka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności ruchomości – samochodu osobowego Mercedes-Benz A170, rok prod. 2000, nr rej. EPD 65WK wchodzącego w skład masy upadłości Bartłomieja Kaczmarka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna, tj. cenę 1 050,00 zł .
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik oraz Józefa Janika, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 20/21) oraz Józefa Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 21/21), samochód osobowy Volkswagen Jetta 1.9 Trendline, rok prod. 2007, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 8 250,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/adldlj0in2v673p/Jetta50.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

prev next

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Ryszarda Tomczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Ryszarda Tomczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Półautomatyczna sklejarka do kartonu ZENIT – cena oszacowania 7 500,00 zł,
b)     Zszywacz mechaniczny do kartonu DAMET, Typ 2302 – cena oszacowania 900,00 zł,
c)     Wózek paletowy ręczny BELLET – cena oszacowania 150,00 zł,
d)     Wykrawarka do kartonu – szczelinówka HMB Mikołów – cena oszacowania 2 800,00 zł,
e)     Bigownico-obcinarka do kartonu HMB Mikołów – cena oszacowania 3 000,00 zł,
f)       SLOTER drukujący PETERS + szafka zasilająca – cena oszacowania 14 000,00 zł,
g)     Przystawka GENERAL do SLOTERA drukującego PETERS – cena oszacowania 2 000,00 zł,
h)     Szlifierka stołowa dwutarczowa, Typ POW 500 – cena oszacowania 100,00 zł,
i)       Zestaw mebli biurowych (biurko narożne, regał, dwa fotele obrotowe) – cena oszacowania 500,00 zł,
j)       Zestaw komputerowy (jednostka, monitor Samsung, urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma MG3050, klawiatura) – cena oszacowania 210,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/wjyqi19p86t27da/regRT.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Folwark Ostrowo Sp. z o.o. w upadłości

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Folwark Ostrowo Sp. z o.o., za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Naczepa ciężarowa do przewozu pasz Spritzer SF2452, nr rej. CNA59KT, rok prod. 1987 (czasowo wycofana z ruchu) – cena minimalna 17 280,00 zł netto,
b)     Samochód ciężarowy DAF CF 85.460, nr rej. CNAVY48, rok prod. 2009 – cena minimalna 34 496,00 zł netto,
c)     Samochód ciężarowy Scania 94D 300, nr rej. CNAVS25, rok. prod. 2003 – cena minimalna 22 720,00 zł netto.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę netto osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/scyokd1habahbek/FOregulamin.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik oraz Józefa Janika, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 20/21) oraz Józefa Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 21/21), samochód osobowy Volkswagen Jetta 1.9 Trendline, rok prod. 2007, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 12 375,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 października 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/lzxpaa8dfvcr8es/Jetta75.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Hyundai Accent, rok prod. 2000, nr rej. EZD44XH, za cenę minimalną nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 1 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 października 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę     456 500,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 19.10.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 października 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/rlgg479czz9osnn/pak-motREGruch.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/ugluq7e81eot0dy/pak-motWYKruch.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Fiat Panda Active, rok prod. 2004, nr rej. ETMHE02, za cenę minimalną nie niższą niż 30% ceny oszacowania, tj. cenę 1 380,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 października 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marcina Heneburga,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodzącA w skład masy upadłości Marcina Heneburga, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - telewizor Thomson 49UA7706 – za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 400,00 zł,

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 października 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/i87cbu58vhqfygi/Heneburg50.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Folwark Ostrowo Sp. z o.o. w upadłości

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Folwark Ostrowo Sp. z o.o., za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Naczepa ciężarowa do przewozu pasz Spritzer SF2452, nr rej. CNA59KT, rok prod. 1987 (czasowo wycofana z ruchu) – cena minimalna 21 600,00 zł netto,
b)     Samochód ciężarowy DAF CF 85.460, nr rej. CNAVY48, rok prod. 2009 – cena minimalna 43 120,00 zł netto,
c)     Samochód ciężarowy Scania 94D 300, nr rej. CNAVS25, rok. prod. 2003 – cena minimalna 28 400,00 zł netto,
d)     Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter 2.5 tdi, nr rej. CNA03313, rok prod. 1997 – cena minimalna 5 520,00 zł netto.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę netto osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 29 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/u983wibl3pteg4m/Folwark80.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0


Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik oraz Józefa Janika, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 20/21) oraz Józefa Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 21/21), samochód osobowy Volkswagen Jetta 1.9 Trendline, rok prod. 2007, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 12 375,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 21 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/7k9d1bcx01ktyh6/Jetta12375.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę     456 500,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 21.09.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 września 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/lzicz3lbrp6qate/Pak-MotRUCHreg.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/pkgwhrurc4wvikp/Pak-MotRUCHwyk.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Fiat Panda Active, rok prod. 2004, nr rej. ETMHE02, za cenę minimalną nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 2 300,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Opel Corsa, rok prod. 2006, nr rej. PTUVX79, za cenę minimalną nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 4 450,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Hyundai Accent, rok prod. 2000, nr rej. EZD44XH, za cenę minimalną nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. cenę 1 500,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Kamila Głowackiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Kamila Głowackiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)   samochód osobowy Mazda 323F, rok prod. 1998, nr rej. ESI34250, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 1 100,00 zł,
b)   samochód osobowy Seat Altea, rok prod. 2005, nr rej. EZDVC96, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 4 450,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/mca2u5j0m93yi5k/G%C5%82owacki50.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Macieja Pełki,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Macieja Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za najwyższą proponowana cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
b)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
c)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
d)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
e)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
f)     Fotel masujący CASADA Kennedy IV – cena oszacowania 10 000,00 zł,
h)     Konsola Sony Playstation 3 Super Slim z padem – cena oszacowania 200,00 zł,
i)       Konsola Sony Playstation 3 Super Slim bez pada – cena oszacowania 200,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/e4ir9mm5lwn0ic2/Pe%C5%82ka310.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Folwark Ostrowo Sp. z o.o. w upadłości
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Folwark Ostrowo Sp. z o.o., za najwyższą proponowaną cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Naczepa ciężarowa do przewozu pasz Spritzer SF2452, nr rej. CNA59KT, rok prod. 1987 (czasowo wycofana z ruchu) – cena oszacowania 27 000,00 zł netto,
b)     Samochód ciężarowy DAF CF 85.460, nr rej. CNAVY48, rok prod. 2009 – cena oszacowania 53 900,00 zł netto,
c)     Samochód ciężarowy Scania 94D 300, nr rej. CNAVS25, rok. prod. 2003 – cena oszacowania 35 500,00 zł netto,
d)     Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter 2.5 tdi, nr rej. CNA03313, rok prod. 1997 – cena oszacowania 6 900,00 zł netto.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę netto osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/118l37awqmbxmbo/Folwark310.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marcina Heneburga,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodzące w skład masy upadłości Marcina Heneburga, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - telewizor Thomson 49UA7706 – za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. cenę 600,00 zł,

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/ntzt2pu3u2x9wm3/HeneburgTV75.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik oraz Józefa Janika, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość wchodząca w skład mas upadłości Danuty Wieruchowskiej-Janik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 20/21) oraz Józefa Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 21/21), samochód osobowy Volkswagen Jetta 1.9 Trendline, rok prod. 2007, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 16 500,00 zł.

2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 03 września 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/a6ppe311p6sr7p1/Reg.%20Jetta16500.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0


Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Marcina Heneburga,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Marcina Heneburga, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za najwyższą proponowana cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)     udział w wysokości 1/2 w prawie własności samochodu osobowego Opel Vectra, rok prod. 2005, nr rej. CSWJY30  – cena oszacowania 1 995,00 zł,
b)     telewizor Thomson 49UA7706 – cena oszacowania 800,00 zł,

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/mpzp6039og783ai/1.%20regulamin.Heneburg.1.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Folwark Ostrowo Sp. z o.o. w upadłości
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Folwark Ostrowo Sp. z o.o., za najwyższą proponowaną cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Naczepa ciężarowa do przewozu pasz Spritzer SF2452, nr rej. CNA59KT, rok prod. 1987 (czasowo wycofana z ruchu) – cena oszacowania 27 000,00 zł netto,
b)     Samochód ciężarowy DAF CF 85.460, nr rej. CNAVY48, rok prod. 2009 – cena oszacowania 53 900,00 zł netto,
c)     Samochód ciężarowy Scania 94D 300, nr rej. CNAVS25, rok. prod. 2003 – cena oszacowania 35 500,00 zł netto,
d)     Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter 2.5 tdi, nr rej. CNA03313, rok prod. 1997 – cena oszacowania 6 900,00 zł netto.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny netto. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę netto osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/btw3q7wyg1y6m5n/1.%20Folwark%20-%20310pu.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Macieja Pełki,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Macieja Pełki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za najwyższą proponowana cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
b)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
c)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
d)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
e)     Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
f)      Oczyszczacz powietrza Zepter AP-1004AHZPT – cena oszacowania 1 000,00 zł,
g)     Fotel masujący CASADA Kennedy IV – cena oszacowania 10 000,00 zł,
h)     Konsola Sony Playstation 3 Super Slim z padem – cena oszacowania 200,00 zł,
i)       Konsola Sony Playstation 3 Super Slim bez pada – cena oszacowania 200,00 zł,
j)     Zestaw kina domowego YAMAHA (subwoofer YAMAHA YST – SW515, amplituner YAMAHA RX-V663, pilot YAMAHA RAV372, kolumy – 5 sztuk) – cena oszacowania 1 500,00 zł,
k)     Zestaw kina domowego Samsung HT- D7200B (odtwarzacz blu-ray, subwoofer, głośniki – 2 sztuki) – cena oszacowania 400,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lipca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/mc1mtgb0cj15105/MP.art.310.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za najwyższą proponowana cenę.
2. Wykaz ruchomości:
a)   Drabina basenowa,
b)   Regał warsztatowy (5 półek),
c)   Biurko,
d)   Regał biurowy,
e)   Fotel biurowy obrotowy, ,
f)   Krzesła biurowe – 2 sztuki.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/1o7d863yhy3jevl/SM.ruch.6.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Sławomira Stasiaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Hyundai Accent, rok prod. 2000, nr rej. EZD44XH, za cenę minimalną nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. cenę 2 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Kamila Głowackiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Kamila Głowackiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)   samochód osobowy Mazda 323F, rok prod. 1998, nr rej. ESI34250, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 1 650,00 zł,
b)   samochód osobowy Seat Altea, rok prod. 2005, nr rej. EZDVC96, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 6 675,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 13:00.


Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/ebi6wefup74pf9a/KG.ruch.75.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Opel Corsa, rok prod. 2006, nr rej. PTUVX79, za cenę minimalną nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. cenę 6 675,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Jaśminowej 23, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 189 i 140, o powierzchni 0,0842 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00027466/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 50% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 135 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 ).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 09.07.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/l38kl2axh8tl2xy/SM.nier.50.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lipca 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/3ekrn6k1t9e64qb/PAK-MOT.ruch6.regulamin.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/0xvohf62c34lhr6/PAK-MOT.ruch6.wykaz.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Fiat Panda Active, rok prod. 2004, nr rej. ETMHE02, za cenę minimalną nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. cenę 3 450,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Niny Kapusty,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Niny Kapusty, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Scenic, rok prod. 2002, nr rej. PKLLL38, za cenę minimalną nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. cenę 3 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości
Agaty Majtczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
udziałów w prawie własności nieruchomości
położonych w Ruszkowie Drugim i Policach Mostowych

Przedmiotem sprzedaży jest:

 • udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Ruszków Drugi, ul.
  Wesoła 58 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 71, 72, 73 o łącznej powierzchni 0,67 ha, za cenę najkorzystniejszą
  dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to
  jest 480 250,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),
 • udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Police Mostowe
  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 46/1 o powierzchni 0,49 ha, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie
  niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 8 150,00 zł (słownie:
  osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Nieruchomości zlokalizowane są w gminie Kościelec, powiat kolski, województwo wielkopolskie. Łączna powierzchnia wynosi 1,1600 ha. Dla wymienionych wyżej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00032607/9. Oferent może złożyć ofertę na zakup obydwu nieruchomości lub jednej z nich. 

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 29.06.2021 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/6liu60n07vugaih/XI%20GUp%20585.20%20AM%20nier.%20100.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę     456 500,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 29.06.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

 

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.


Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Niny Kapusty,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Niny Kapusty, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Scenic, rok prod. 2002, nr rej. PKLLL38, za cenę minimalną nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. cenę 4 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Ryszarda Nowakowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Fiat Panda Active, rok prod. 2004, nr rej. ETMHE02, za cenę minimalną nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. cenę 4 600,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/1p50yun6tzb7iyq/XIV%20GUp%2088.20%20ruch.%20regulamin%2011.06.2021.pdf?dl=...

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/xbzat5i3r537tas/XIV%20GUp%2088.20%20ruch.%20wykaz%2011.06.2021.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Sławomira Majtczaka,

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

położonej w Kole
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Jaśminowej 23, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 189 i 140, o powierzchni 0,0842 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00027466/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 75% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 203 250,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 11.06.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

 

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.


Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/sglj3v0v9cclbs0/XI%20GUp%20459.20%20SM%20nier.%2075.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Hanny Wojtysiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

położonej w Kole
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Starowarszawskiej 13, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 44, obręb ewidencyjny ark. 30, o powierzchni 0,0222 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole      V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00002881/4, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 75% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 79 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 11.06.2021 roku do godz. 13.00,             w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

 

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.


Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/tc18brltpd0tlyl/XI%20GUp%20528.20%20HW%2075.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Jerzego Jesiołowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Opel Corsa, rok prod. 2006, nr rej. PTUVX79, za cenę minimalną nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. cenę 8 900,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Kamila Głowackiego,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Kamila Głowackiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)   samochód osobowy Mazda 323F, rok prod. 1998, nr rej. ESI34250, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 2 200,00 zł,
b)   samochód osobowy Seat Altea, rok prod. 2005, nr rej. EZDVC96, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 8 900,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku do godz. 13:00.


Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/16ax6wl64eo2w0w/XIV%20GUp%20281.21%20KG%20-%20100.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/bsdehat4m6shy6n/wz%C3%B3r%20oferty%20aktualny.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości
Hanny Wojtysiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Kole

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Starowarszawskiej 13, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 44, obręb ewidencyjny ark. 30, o powierzchni 0,0222 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00002881/4, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 106 000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych 00/100).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 29.04.2021 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/pgm4lydl8bp48ai/Regulamin%20%28nier.%20100%29%20-%20XI%20GUp%20528.20.pdf?...

Syndyk masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Kole

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Jaśminowej 23, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 189 i 140, o powierzchni 0,0842 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00027466/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 271 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 29.04.2021 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/bqsajhcmjzwfoxt/Regulamin%20%28nier.%20100%29%20-%20XI%20GUp%20459.20.pdf?...

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marcina Feliniaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Marcina Feliniaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Megane II 1.5 dCi, rok prod. 2004, nr rej. PTUJP10, za cenę minimalną nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 2 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 kwietnia 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę     456 500,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).  

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 21.04.2021 roku do godz. 13.00,              w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).  

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe, art. przemysłowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena minimalna ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 marca 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/i6tagrrju0pvcob/Regulamin%20%2875%2C100%29%20-%20XIV%20GUp%2088.20.pdf?dl=...

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/w22sofvvr2d8l46/Wykaz%20%2875%2C100%29%20-%20XIV%20GUp%2088.20.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących
w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:
a)   Drabina basenowa, cena minimalna 54,00 zł,
b)   Regał warsztatowy (5 półek), cena minimalna 30,00 zł,
c)   Biurko, cena minimalna 30,00 zł,
d)   Regał biurowy, cena minimalna 15,00 zł,
e)   Fotel biurowy obrotowy, cena minimalna 39,00 zł,
f)   Krzesła biurowe – 2 sztuki, cena minimalna 24,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 05 marca 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/15wcttxf1brjunn/Regulamin%20%285%29%20-%20XI%20GUp%20459.20.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

prev next

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości
wchodzącej w skład masy upadłości Rafała Błachut,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Rafała Błachut, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Opel Astra 1.6 KAT, rok prod. 1992, nr rej. CZN 19AU, za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę minimalną 500,00 zł .
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 05 marca 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marcina Feliniaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Marcina Feliniaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Megane II 1.5 dCi, rok prod. 2004, nr rej. PTUJP10, za cenę minimalną nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. cenę 3 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 05 marca 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących

w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:

a)   Stół warsztatowy z imadłem, cena minimalna 350,00 zł,
b)   Drabina basenowa, cena minimalna 90,00 zł,
c)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 65,00 zł,
d)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 65,00 zł,
e)   Szlifierka stołowa NSA-150, cena minimalna 115,00 zł,
f)     Stół warsztatowy z szafką (pojedynczy), cena minimalna 50,00 zł,
g)   Stół warsztatowy z szafka (podwójny), cena minimalna 100,00 zł,
h)   Regał warsztatowy skręcany, cena minimalna 50,00 zł,
i)     Regał warsztatowy (5 półek), cena minimalna 50,00 zł,
j)     Biurko, cena minimalna 50,00 zł,
k)   Regał biurowy, cena minimalna 25,00 zł,
l)     Fotel biurowy obrotowy, cena minimalna 65,00 zł,
m) Krzesła biurowe – 2 sztuki, cena minimalna 40,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lutego 2021 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/2wqdlujosq96j67/XIGUp459.20regulamin%284%29.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Marcina Feliniaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Marcina Feliniaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Renault Megane II 1.5 dCi, rok prod. 2004, nr rej. PTUJP10, za cenę minimalną nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 4 000,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lutego 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Ford Focus 1.6 KAT, rok prod. 2002, nr rej. PKL7J12, za cenę minimalną nie niższą niż 30% ceny oszacowania, tj. cenę 564,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lutego 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości
wchodzącej w skład masy upadłości Rafała Błachut,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Rafała Błachut, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Opel Astra 1.6 KAT, rok prod. 1992, nr rej. CZN 19AU, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę minimalną 750,00 zł .
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lutego 2021 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 08 lutego 2021 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/adlrzv19f3wf7g7/XIV%20GUp%2088.20%20-%20regulamin%20%28100%25%20-%203%29.p...

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/5mvvsbx7bee1gti/XIV%20GUp%2088.20%20-%20wykaz%20%28100%25%20-%203%29.pdf?d...

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/zlkxpb6oqvgzz3m/AM%20wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/hshduktrslvtalk/XIV%20GUp%2088.20%20-%20regulamin%20100%25%20%282%29.pdf?d...

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/ateuejucw7g08lv/XIV%20GUp%2088.20%20-%20wykaz%20100%25%20%282%29.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (m.in. kasy biletowe, maszyny i urządzenia) wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wskazana w regulaminie. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Gorzelniana 1 lok. 120, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/m7uzgkaaeo6dwm7/XI%20GUp%20306.16%20regulamin.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/ateuejucw7g08lv/XIV%20GUp%2088.20%20-%20wykaz%20100%25%20%282%29.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Rafała Błachut, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Rafała Błachut, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochód osobowy Opel Astra 1.6 KAT, rok prod. 1992, nr rej. CZN 19AU, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 1 000,00 zł .
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest telewizor SONY Bravia KDL-32U2000 wchodzący w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza, tj. cenę 60,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, - samochód osobowy Ford Focus 1.6 KAT, rok prod. 2002, nr rej. PKL7J12, za cenę minimalną nie niższą niż 30% ceny oszacowania, tj. cenę 564,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących
w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:

a)   Stół warsztatowy z imadłem, cena minimalna 525,00 zł,
b)   Drabina basenowa, cena minimalna 135,00 zł,
c)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 97,50 zł,
d)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 97,50 zł,
e)   Szlifierka stołowa NSA-150, cena minimalna 172,50 zł,
f)     Stół warsztatowy z szafką (pojedynczy), cena minimalna 75,00 zł,
g)   Stół warsztatowy z szafka (podwójny), cena minimalna 150,00 zł,
h)   Regał warsztatowy skręcany, cena minimalna 75,00 zł,
i)     Regał warsztatowy (5 półek), cena minimalna 75,00 zł,
j)     Biurko, cena minimalna 75,00 zł,
k)   Regał biurowy, cena minimalna 37,50 zł,
l)     Fotel biurowy obrotowy, cena minimalna 97,50 zł,
m) Krzesła biurowe – 2 sztuki, cena minimalna 60,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2020 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/y8iz09q9xwk0rdm/Regulamin%20%283%29%20-%20XI%20GUp%20459.20.pdf?dl=0
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą

Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia do produkcji kartonu, kartony i tektura, meble biurowe i regały sklepowe, części samochodowe) wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania ruchomości. Regulamin sprzedaży wraz z wykazem ruchomości dostępny jest na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz do wglądu w kancelarii syndyka.  

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2020 r., do godz. 13.00, w formie pisemnej na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl w zakładce „przetargi” oraz pod nr telefonu 660 152 693.

Regulamin sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/m9bktu51lhwhkcz/XIV%20GUp%2088.20%20-%20regulamin%20100.pdf?dl=0

Wykaz ruchomości do sprzedaży:

https://www.dropbox.com/s/8pqsya0vqmpqp2l/XIV%20GUp%2088.20%20-%20wykaz%20100.pdf?dl=0

Wzór oferty:

https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

prev next

Syndyk Masy Upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących
w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena minimalna.
2. Wykaz ruchomości:

a)   Stół warsztatowy z imadłem, cena minimalna 525,00 zł,
b)   Drabina basenowa, cena minimalna 135,00 zł,
c)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 97,50 zł,
d)   Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena minimalna 97,50 zł,
e)   Szlifierka stołowa NSA-150, cena minimalna 172,50 zł,
f)     Stół warsztatowy z szafką (pojedynczy), cena minimalna 75,00 zł,
g)   Stół warsztatowy z szafka (podwójny), cena minimalna 150,00 zł,
h)   Regał warsztatowy skręcany, cena minimalna 75,00 zł,
i)     Regał warsztatowy (5 półek), cena minimalna 75,00 zł,
j)     Biurko, cena minimalna 75,00 zł,
k)   Regał biurowy, cena minimalna 37,50 zł,
l)     Fotel biurowy obrotowy, cena minimalna 97,50 zł,
m) Krzesła biurowe – 2 sztuki, cena minimalna 60,00 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/gc8t59qi6xmtif9/Regulamin%20sprzeda%C5%BCy%20%282%29%20-%20XI%20GUp%20459....
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest telewizor SONY Bravia KDL-32U2000 wchodzący w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza, tj. cenę 100,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest ruchomość – pojazd wchodzący w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej,  - samochód osobowy Ford Focus 1.6 KAT, rok prod. 2002, nr rej. PKL7J12, za cenę minimalną nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. cenę 940,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena minimalna. 
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących
w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka,
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Sławomira Majtczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania. 
2. Wykaz ruchomości:
a) Stół warsztatowy z imadłem, cena oszacowania 700,00 zł,
b) Drabina basenowa, cena oszacowania 180,00 zł,
c) Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena oszacowania 130,00 zł,
d) Szafa warsztatowa ubraniowa (2 segmenty), cena oszacowania 130,00 zł,
e) Szlifierka stołowa NSA-150, cena oszacowania 230,00 zł,
f) Stół warsztatowy z szafką (pojedynczy), cena oszacowania 100,00 zł,
g) Stół warsztatowy z szafka (podwójny), cena oszacowania 200,00 zł,
h) Regał warsztatowy skręcany, cena oszacowania 100,00 zł,
i) Regał warsztatowy (5 półek), cena oszacowania 100,00 zł,
j) Biurko, cena oszacowania 100,00 zł,
k) Regał biurowy, cena oszacowania 50,00 zł,
l) Fotel biurowy obrotowy, cena oszacowania 130,00 zł,
m) Krzesła biurowe – 2 sztuki, cena oszacowania 80,00 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 października 2020 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:
https://www.dropbox.com/s/0bml1xcs1wkqir3/Regulamin%20sprzeda%C5%BCy%20%281%29%20-%20XI%20GUp%20459....
Wzór oferty:
https://www.dropbox.com/s/np33i488kn7y6pl/Wz%C3%B3r%20oferty.pdf?dl=0

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
akcji spółki KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA
wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 91 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda spółki KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kłodawie, Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa, KRS 0000219532, wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
2. Cena wywoławcza pakietu 91 akcji wynosi 682,50 zł (tj. 75% ceny oszacowania).
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 08 października 2020 roku do godz. 13:00.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
2. Wykaz ruchomości:
a) Ciągnik rolniczy URSUS C 355, rok prod. 1973 r., nr rej. PKL07U5, cena oszacowania 7 725,00 zł,
b) Samochód osobowy Ford Focus 1.6 KAT, rok prod. 2002, nr rej. PKL7J12, cena oszacowania 1 410,00 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 08 października 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest telewizor SONY Bravia KDL-32U2000 wchodzący w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza, tj. cenę 150,00 zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości. 
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 08 października 2020 roku do godz. 13:00.
Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
akcji spółki KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA
wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 91 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda spółki KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kłodawie, Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa, KRS 0000219532, wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
2. Cena oszacowania pakietu 91 akcji wynosi 910,00 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 września 2020 roku do godz. 13:00.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Pawła Kucharskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
2. Wykaz ruchomości:
a) Ciągnik rolniczy URSUS C 355, rok prod. 1973 r., nr rej. PKL07U5, cena oszacowania 10 300 zł,
b) Samochód osobowy Ford Focus 1.6 KAT, rok prod. 2002, nr rej. PKL7J12, cena oszacowania 1 880 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej lub dwóch ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 września 2020 roku do godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży:

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
2. Wykaz ruchomości:
a) Samochód ciężarowy MAN TGL 1224, rok prod. 2007, nr rej. TKI57566, cena wywoławcza 6 000 zł,
b) Samochód ciężarowy Mercedes Atego 1223, rok. prod. 2000, nr rej. PKN58413, cena wywoławcza 4 500 zł.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 września 2020 roku do godz. 13:00.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Regulamin sprzedaży

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

1/ Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

2/ Wykaz ruchomości:

a) Samochód osobowy Mercedes S-350 (w221) rok prod. 2005 r., nr rej. PKN70818, cena wywoławcza 20 000 zł,

b) Samochód ciężarowy MAN TGL 1224, rok prod. 2007, nr rej. TKI57566, cena wywoławcza 12 500 zł,

c) Samochód ciężarowy Mercedes Atego 1223, rok. prod. 2000, nr rej. PKN58413, cena wywoławcza 7 500 zł,

d) Samochód ciężarowy (bus) Citroen Jumper 2.2.HDI, rok prod. 2006, nr. Rej. PKN35446, auto uszkodzone (najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik położenia wału), cena wywoławcza 1 500 zł.

3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2020 roku do godz. 13:00,

 • w formie pisemnej na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje
  data wpływu oferty do Kancelarii).
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

5/ Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres
oraz telefon kontaktowy,

b) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

c) proponowaną cenę zakupu brutto ruchomości, nie niższą niż cena wywoławcza,

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

f) ofertę można złożyć:

 • osobiście lub pocztą na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów 1/38, 62-700 Turek (decyduje data
  wpływu oferty do siedziby kancelarii).

6/ Wyboru ofert dokonuje syndyk masy upadłości.

7/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty

10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu

14/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 660 152 693.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Regulamin sprzedaży

ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Janusza Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

1/ Przedmiotem sprzedaży jest telewizor SONY Bravia KDL-32U2000 wchodzący w skład masy upadłości Janusza Szymańskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 200,00 zł.

2/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości. 

4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2020 roku do godz. 13:00,

 • w formie pisemnej na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje
  data wpływu oferty do Kancelarii).
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

5/ Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres
oraz telefon kontaktowy,

b) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

c) proponowaną cenę zakupu brutto ruchomości, nie niższą niż cena wywoławcza,

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

f) ofertę można złożyć:

 • osobiście lub pocztą na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów 1/38, 62-700 Turek (decyduje data
  wpływu oferty do siedziby kancelarii).

6/ Wyboru ofert dokonuje syndyk masy upadłości.

7/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty

10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu

14/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 660 152 693.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Regulamin sprzedaży

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

1/ Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

2/ Wykaz ruchomości:

a) Samochód osobowy Mercedes S-350 (w221) rok prod. 2005 r., nr rej. PKN70818, cena wywoławcza 30 000 zł,

b) Samochód ciężarowy MAN TGL 1224, rok prod. 2007, nr rej. TKI57566, cena wywoławcza 15 000 zł,

c) Samochód ciężarowy Mercedes Atego 1223, rok. prod. 2000, nr rej. PKN58413, cena wywoławcza 11 250 zł,

d) Samochód ciężarowy (bus) Citroen Jumper 2.2.HDI, rok prod. 2006, nr. Rej. PKN35446, auto uszkodzone (najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik położenia wału), cena wywoławcza 2 250 zł.

3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 6 sierpnia 2020 roku do godz. 13:00,

 • w formie pisemnej na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje
  data wpływu oferty do Kancelarii).
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

5/ Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres
oraz telefon kontaktowy,

b) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

c) proponowaną cenę zakupu brutto ruchomości, nie niższą niż cena wywoławcza,

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

f) ofertę można złożyć:

 • osobiście lub pocztą na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów 1/38, 62-700 Turek (decyduje data
  wpływu oferty do siedziby kancelarii).

6/ Wyboru ofert dokonuje syndyk masy upadłości.

7/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty

10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu

14/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 662 260 445.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Regulamin sprzedaży

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

1/ Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.

2/ Wykaz ruchomości:

a) Samochód osobowy Mercedes S-350 (w221) rok prod. 2005 r., nr rej. PKN70818, cena oszacowania 40 000 zł,

b) Samochód ciężarowy MAN TGL 1224, rok prod. 2007, nr rej. TKI57566, cena oszacowania 20 000 zł,

c) Samochód ciężarowy Mercedes Atego 1223, rok. prod. 2000, nr rej. PKN58413, cena oszacownaia 15 000 zł,

d) Samochód ciężarowy (bus) Citroen Jumper 2.2.HDI, rok prod. 2006, nr. Rej. PKN35446, auto uszkodzone (najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik położenia wału), cena oszacowania 3 000 zł.

3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości. W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 8 lipca 2020 roku do godz. 10:00,

 • w formie pisemnej na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje
  data wpływu oferty do Kancelarii).
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

5/ Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres
oraz telefon kontaktowy,

b) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

c) proponowaną cenę zakupu brutto ruchomości, nie niższą niż cena oszacowania,

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

f) ofertę można złożyć:

 • osobiście lub pocztą na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów 1/38, 62-700 Turek (decyduje data
  wpływu oferty do siedziby kancelarii).

6/ Wyboru ofert dokonuje syndyk masy upadłości.

7/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty

10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu

14/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 662 260 445.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
zapasów magazynowych wchodzących w skład masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki

zapasów magazynowych wchodzących w skład masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

1/ Przedmiotem sprzedaży jest pojazd – samochód ciężarowy uniwersalny Volkswagen LT32, rok prod. 2003, nr rej. EPJ29UW, wchodzący w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 7 380,00 zł brutto.
2/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości.
3/ Oferty należy składać w terminie do dnia 2 lipca 2020 roku do godz. 10:00,
a/ w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego,
ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek, (decyduje data wpływu oferty
do Kancelarii).
b/ w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com
4/ Każda z ofert winna zawierać:
a/ dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta,a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
b/ dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
c/ proponowaną cenę zakupu brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
d/ oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
e/ poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
f/ ofertę można złożyć:
- osobiści lub pocztą na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do siedziby kancelarii),
- drogą elektroniczną przesyłając ofertę na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com
5/ Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
6/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
7/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
8/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty.
9/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
10/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się     do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
11/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
12/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu.
13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
14/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
15/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 662 260 445 oraz 605 397 541.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 
zapasów magazynowych wchodzących w skład masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki

zapasów magazynowych wchodzących w skład masy upadłości

Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości

1/ Przedmiotem sprzedaży są zapasy magazynowe – artykuły spożywcze wchodzące w skład masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości, za cenę nie niższą niż 3 588,99 zł brutto.
2/ Szczegółowy wykaz zapasów magazynowych - artykułów spożywczych oferowanych do sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Załącznik zostanie przesłany każdemu zainteresowanemu, po uprzednim wystosowaniu prośby o jego przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com
3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup całości zapasów magazynowych z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż 3 588,99 zł brutto
4/  Oferty należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2020 roku do godz. 10:00,
a/ w formie pisemnej na adres: Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego,
ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek, (decyduje data wpływu oferty
do Kancelarii).
b/ w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com
5/ Każda z ofert winna zawierać:
a/ dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta,a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
b/ dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
c/ proponowaną cenę zakupu brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
d/ oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
e/ poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
f/ ofertę można złożyć:
- osobiści lub pocztą na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do siedziby kancelarii),
- drogą elektroniczną przesyłając ofertę na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com
6/ Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
7/ Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
8/ W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
9/ Syndyk niezwłocznie poinformuje oferenta o wyborze jego oferty.
10/ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
11/ Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się     do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 7 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
12/ Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
13/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu.
14/ Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
15/ Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
16/ Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod adresem email marciniak.syndyk@gmail.com i nr telefonu 662 260 445.

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Regulamin sprzedaży

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

1/ Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Huberta Kosmowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.

2/ Wykaz ruchomości:

a) Samochód osobowy Mercedes S-350 (w221) rok prod. 2005 r., nr rej. PKN70818, cena oszacowania 40 000 zł,

b) Samochód ciężarowy MAN TGL 1224, rok prod. 2007, nr rej. TKI57566, cena oszacowania 20 000 zł,

c) Samochód ciężarowy Mercedes Atego 1223, rok. prod. 2000, nr rej. PKN58413, cena oszacownaia 15 000 zł,

d) Samochód ciężarowy (bus) Citroen Jumper 2.2.HDI, rok prod. 2006, nr. Rej. PKN35446, auto uszkodzone (najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik położenia wału), cena oszacowania 3 000 zł.

3/ Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub kilku ruchomości.  W przypadku składania oferty na zakup więcej niż jednej ruchomości, w ofercie należy wskazać cenę osobno za każdą ruchomość.

4/ Oferty należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 roku do godz. 10:00,

 • w formie pisemnej na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aleksandra Marciniak ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek, (decyduje
  data wpływu oferty do Kancelarii).
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

5/ Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres
oraz telefon kontaktowy,

b) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

c) proponowaną cenę zakupu brutto ruchomości, nie niższą niż cena oszacowania,

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

e) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe