Wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni, zapasy magazynowe, wyposażenie biurowe, kasy fiskalne i biletowe - REGULAMIN AKTUALNY

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży znajduje się w załącznikach o następujących numerach:
 1. załącznik nr 1 - wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości,
 2. załącznik nr 2 - zapasy magazynowe (magazyn ogumienia - opony) - zakup tylko całości magazynu,
 3. załącznik nr 3 zapasy magazynowe (magazyn odzieży) - zakup tylko całości magazynu,
 4. załącznik nr 4 zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu,
 5. załącznik nr 5 wyposażenie biur - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości
 6. załącznik nr 6 kasy biletowe i fiskalne - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości.
 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza każdej z ruchomości (załącznik nr 1, 5, 6) lub zestawu ruchomości (załączniki nr 2, 3 i 4)
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28 listopada 2017 r. do godz. 10.00,  w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena wywoławcza,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 10.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w dniu       14 listopada 2017 r. w tygodniku “Przegląd Koniński”, na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.


Załączniki do regulaminu dostępne są na stronie www.pks-turek.pl w zakładce przetargi.

więcej...

AUTOBUSY - regulamin aktualny

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr rej.

Marka / typ

Rok produkcji

Cena wywoławcza brutto

Stan techniczny

1

PTUCS10

MAN A 20

1997

10 200,00 zł

Średni

2

PTU36AG

Otoyol M29.12

1998

5 250,00 zł

Średni

3

PTUWC34

Setra S 315 UL

1996

11 400,00 zł

Dobry

4

PK67449

Solbus ST11

2009

64 500,00 zł

Uszkodzony

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza każdej z ruchomości;
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 28.11.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy).
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.11.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena wywoławcza,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy       ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w “Przeglądzie Konińskim” w dniu 14.11.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.
więcej...

Autobusy i pojazdy
30 % ceny oszacowania

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr rej.

Marka / typ

Rok produkcji

Cena wywoławcza brutto

Stan techniczny

1

PTUE350

Autosan A10.10M.08

2000

3 450,00 zł

Średni

2

PTUY953

Autosan H10.10.02

1996

5 700,00 zł

Średni

3

PTUX425

Autosan H10.10.02

1997

6 000,00 zł

Średni

4

PTU50AG

Autosan H10.10.02

1996

5 700,00 zł

Średni

5

PTU90AA

Autosan H10.10

1995

5 400,00 zł

Średni

6

PTUJ987

Autosan H9.21.41

1994

3 540,00 zł

Średni

7

PTUU969

Autosan H9.21.41

1995

3 450,00 zł

Średni

8

PTU83AE

Autosan H9.21.41

1994

3 810,00 zł

Średni

9

PTUX449

IVECO Cacciamali 65C Thesi

2002

6 210,00 zł

Średni

10

PTUK896

IVECO Cacciamali 59E12 Thesi

2000

5 700,00 zł

Średni

11

PTUL054

Jelcz T 120

1993

5 904,00 zł

Średni

12

PTUCS10

MAN A 20

1997

10 200,00 zł

Średni

13

PTU37XX

Mercedes-Benz O350

1995

17 250,00 zł

Średni

14

PTU36AG

Otoyol M29.12

1998

5 250,00 zł

Średni

15

PTUWC33

Setra S 315

1995

10 650,00 zł

Średni

16

PTUWC34

Setra S 315 UL

1996

11 400,00 zł

Dobry

17

PK67449

Solbus ST11

2009

64 500,00 zł

Uszkodzony

18

PTUH408

Volkswagen LT 35

1998

3 597,75 zł

Średni

19

PTULV64

STAR 266 - pogotowie techniczne

1988

3 600,00 zł

Średni

20

KMK9274

Citroen C 15

1997

387,45 zł

Średni

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza każdej z ruchomości;
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 07.11.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy).
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.11.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena wywoławcza,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy       ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w “Przeglądzie Konińskim” w dniu 24.10.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.
więcej...

Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów. wyposażenie myjni i pralni

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży znajduje się w załącznikach o następujących numerach:
  1. załącznik nr 1 maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości,
  2. załącznik nr 2 - zapasy magazynowe (magazyn ogumienia - opony) - zakup tylko całości magazynu,
  3. załącznik nr 3 zapasy magazynowe (magazyn odzieży) - zakup tylko całości magazynu,
  4. załącznik nr 4 zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu,
  5. załącznik nr 5 wyposażenie biur - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości
  6. załącznik nr 6 kasy biletowe i fiskalne - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości.

   3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza każdej z ruchomości (załącznik nr 1, 5, 6) lub zestawu ruchomości (załączniki nr 2, 3 i 4)

   4. Oferty należy składać w terminie do dnia 7 listopada 2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

   5. Każda z ofert winna zawierać:
  1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
  2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
  3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena wywoławcza,
  4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
  6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
  7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
  8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
  9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
  10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
  11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
  12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

  ul. Milewskiego 9

  62-700 Turek

  (decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 10.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
  7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
  8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
  9. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
  10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
  11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
  12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
  13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
  14. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
  15. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
  16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
  17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
  18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w dniu 24 października 2017 r. w tygodniku “Przegląd Koniński”, na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

więcej...

Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów. wyposażenie myjni i pralni

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży znajduje się w załącznikach o następujących numerach:
  1. załącznik nr 1 maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości,
  2. załącznik nr 2 - zapasy magazynowe (magazyn ogumienia - opony) - zakup tylko całości magazynu,
  3. załącznik nr 3 zapasy magazynowe (magazyn odzieży) - zakup tylko całości magazynu,
  4. załącznik nr 4 zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu,
  5. załącznik nr 5 wyposażenie biur - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości.
   3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości (załącznik nr 1 i 5) lub zestawu ruchomości (załączniki nr 2, 3 i 4)
   4. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 października 2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
   5. Każda z ofert winna zawierać:
  1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
  2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
  3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż  cena oszacowania,
  4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
  6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
  7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
  8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
  9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
  10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
  11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
  12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości
  ul. Milewskiego 9
  62-700 Turek

  (decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2017 r. o godz. 10.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
  7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
  8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
  9. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
  10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
  11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
  12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
  13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
  14. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
  15. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
  16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
  17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
  18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w dniu 26 września 2017 r. w tygodniku “Echo Turku”, na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

  Załączniki do regulaminu dostępne są na stronie: www.pks-turek.pl w zakładce przetargi.


więcej...

AUTOBUSY I INNE POJAZDY

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:
  Lp. Nr rej. Marka / typ Rok produkcji Cena oszacowania brutto Stan techniczny
  1 PTUE350 Autosan A10.10M.08 2000 5 750,00 zł Średni
  2 PTUY953 Autosan H10.10.02 1996 9 500,00 zł Średni
  3 PTUX425 Autosan H10.10.02 1997 10 000,00 zł Średni
  4 PTU50AG Autosan H10.10.02 1996 9 500,00 zł Średni
  5 PTUU982 Autosan H9.21 1991 5 190,00 zł Średni
  6 PTUN958 Autosan H9.21 1991 4 500,00 zł Średni
  7 PTUX988 Autosan H9.21 1991 5 250,00 zł Średni
  8 PTU90AA Autosan H10.10 1995 9 000,00 zł Średni
  9 PTUJ987 Autosan H9.21.41 1994 5 900,00 zł Średni
  10 PTUU969 Autosan H9.21.41 1995 5 750,00 zł Średni
  11 PTUJ967 Autosan H9.21.41 1994 5 100,00 zł Średni
  12 PTU83AE Autosan H9.21.41 1994 6 350,00 zł Średni
  13 PTUX449 IVECO Cacciamali 65C Thesi 2002 10 350,00 zł Średni
  14 PTUK896 IVECO Cacciamali 59E12 Thesi 2000 9 500,00 zł Średni
  15 PTUL054 Jelcz T 120 1993 9 840,00 zł Średni
  16 PTUCS10 MAN A 20 1997 17 000,00 zł Średni
  17 PTU37XX Mercedes-Benz O350 1995 28 750,00 zł Średni
  18 PTU36AG Otoyol M29.12 1998 8 750,00 zł Średni
  19 PTUWC33 Setra S 315 1995 17 750,00 zł Średni
  20 PTUWC34 Setra S 315 UL 1996 19 000,00 zł Dobry
  21 PK67449 Solbus ST11 2009 107 500,00 zł Uszkodzony
  22 PTUH408 Volkswagen LT 35 1998 5 996,25 zł Średni
  23 PTULV64 STAR 266 - pogotowie techniczne 1988 6 000,00 zł Średni
  24 PTUAJ01 Renault Megane Grandtour 2004 2 000,00 zł Uszkodzony
  25 KMK9274 Citroen C 15 1997 645,75 zł Średni
 3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
  • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości;
  • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 17.10.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)
 4. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 5. Każda z ofert winna zawierać:
  1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
  2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
  3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
  4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
  6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
  7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
  8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
  9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
  10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
  11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
  12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości
  ul. Milewskiego 9
  62-700 Turek

  (decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 9. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 14. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 15. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w “Gazecie Wyborczej” w dniu 25.09.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.
więcej...

Udziały w nieruchomości

Miłoszyce, gm. Jelcz - Laskowice

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki  nieruchomości wchodzącej w skład
masy upadłości Tomasza Siekierskiego osoby fizycznej nieprowadzącej

działalności gospodarczej

 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział 4/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowymi, położonej w granicach dz. 145/32, AM 2 o pow. 0,2080 ha, Miłoszyce, gmina Jelcz – Laskowice, woj. Dolnośląskie, KW WR1O/00018841/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 194 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)
 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania w terminie do dnia 29 września 2017 roku, do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 29 września 2017 roku do godz. 10:00 na rachunek bankowy masy upadłości nr 21 1090 1229 0000 0001 3225 3582 prowadzony w BZ WBK w Turku, tytułem „wadium – nieruchomość Miłoszyce”.
  (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 29 września 2017 roku do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty).  
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu nie niższą niż cena oszacowania,
 4. proponowany termin i sposób zapłaty,
 5. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 6. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
 7. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 8. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 9. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 10. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 11. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 12. koperta powinna być opisana „oferta zakup – nieruchomość Miłoszyce”
 13. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Syndyk Łukasz Marciniak, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2017 roku o godz. 10:15, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.   
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w pod numerem telefonu 662 260 445
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w dzienniku “Gazeta Wyborcza” w dniu 11.09.2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl
więcej...

Udziały w nieruchomości

Miłoszyce, gm. Jelcz - Laskowice

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki  nieruchomości wchodzącej w skład

masy upadłości Tomasza Siekierskiego osoby fizycznej nieprowadzącej

działalności gospodarczej

 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział 4/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowymi, położonej w granicach dz. 145/32, AM 2 o pow. 0,2080 ha, Miłoszyce, gmina Jelcz – Laskowice, woj. Dolnośląskie, KW WR1O/00018841/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 291 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania w terminie do dnia 6 września 2017 roku, do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 6 września 2017 roku do godz. 10:00 na rachunek bankowy masy upadłości nr 21 1090 1229 0000 0001 3225 3582 prowadzony w BZ WBK w Turku, tytułem „wadium – nieruchomość Miłoszyce”.

(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 6 września 2017 roku do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty).  
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu nie niższą niż cena oszacowania,
 4. proponowany termin i sposób zapłaty,
 5. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 6. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
 7. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 8. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 9. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 10. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 11. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 12. koperta powinna być opisana „oferta zakup – nieruchomość Miłoszyce”
 13. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2017 roku o godz. 10:15, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.   
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w pod numerem telefonu 662 260 445
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w dzienniku “Gazeta Wyborcza” w dniu 23.08.2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl
więcej...

Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni, zapasy magazynowe, wyposażenie biur
75 % ceny oszacowania

Sygn. akt XI GUp 306/16

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży znajduje się w załącznikach o następujących numerach:
 1. załącznik nr 1 maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości,
 2. załącznik nr 2 - zapasy magazynowe (magazyn ogumienia - opony) - zakup tylko całości magazynu,
 3. załącznik nr 3 zapasy magazynowe (magazyn odzieży) - zakup tylko całości magazynu,
 4. załącznik nr 4 zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu,
 5. załącznik nr 5 wyposażenie biur - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości.
 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż 75% ceny oszacowania każdej z ruchomości (załącznik nr 1 i 5) lub zestawu ruchomości (załączniki nr 2, 3 i 4)
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 8 września 2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż 75% ceny oszacowania,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2017 r. o godz. 10.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w dniu  23 sierpnia 2017 r. w tygodniku “Echo Turku”, na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

  Załączniki do regulaminu dostępne na stronie www.pks-turek.pl w zakładce "przetargi"
więcej...

Autobusy i pojazdy 

75 % ceny oszacowania

Sygn. akt XI GUp 306/16

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr rej.

Marka / typ

Rok produkcji

75% ceny oszacowania brutto

Stan techniczny

1

PTU03KP

Autosan A09.09L Tramp

2006

39 000,00 zł

Dobry

2

PTU H766

Autosan A09.09L

2001

16 875,00 zł

Dobry

3

PTUE350

Autosan A10.10M.08

2000

8 625,00 zł

Średni

4

PTUY953

Autosan H10.10.02

1996

14 250,00 zł

Średni

5

PTUX425

Autosan H10.10.02

1997

15 000,00 zł

Średni

6

PTU50AG

Autosan H10.10.02

1996

14 250,00 zł

Średni

7

PTUU982

Autosan H9.21

1991

7 785,00 zł

Średni

8

PTUN958

Autosan H9.21

1991

6 750,00 zł

Średni

9

PTUX988

Autosan H9.21

1991

7 875,00 zł

Średni

10

PTU90AA

Autosan H10.10

1995

13 500,00 zł

Średni

11

PTUJ987

Autosan H9.21.41

1994

8 850,00 zł

Średni

12

PTUU969

Autosan H9.21.41

1995

8 625,00 zł

Średni

13

PTUJ967

Autosan H9.21.41

1994

7 650,00 zł

Średni

14

PTU83AE

Autosan H9.21.41

1994

9 525,00 zł

Średni

15

PTUX449

IVECO Cacciamali 65C Thesi

2002

15 525,00 zł

Średni

16

PTUK896

IVECO Cacciamali 59E12 Thesi

2000

14 250,00 zł

Średni

17

PTUL054

Jelcz T 120

1993

14 760,00 zł

Średni

18

PTUCS10

MAN A 20

1997

25 500,00 zł

Średni

19

PTU37XX

Mercedes-Benz O350

1995

43 125,00 zł

Średni

20

PTU36AG

Otoyol M29.12

1998

13 125,00 zł

Średni

21

PTUWC33

Setra S 315

1995

26 625,00 zł

Średni

22

PTUWC34

Setra S 315 UL

1996

28 500,00 zł

Dobry

23

PK67449

Solbus ST11

2009

161 250,00 zł

Uszkodzony

24

PTUH408

Volkswagen LT 35

1998

8 994,40 zł

Średni

25

PTULV64

STAR 266 - pogotowie techniczne

1988

9 000,00 zł

Średni

26

PTUAJ01

Renault Megane Grandtour

2004

3 000,00 zł

Uszkodzony

27

KMK9274

Citroen C 15

1997

968,65 zł

Średni

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż 75% ceny oszacowania każdej z ruchomości;
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 08.09.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy).
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.09.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż 75% ceny oszacowania,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w tygodniku “Echo Turku” w dniu 23.08.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.
więcej...

Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni, zapasy magazynowe, wyposażenie biur

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży znajduje się w załącznikach o następujących numerach: 
  a. załącznik nr 1 maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości,
  b. załącznik nr 2 - zapasy magazynowe (magazyn ogumienia - opony) - zakup tylko całości magazynu,
  c. załącznik nr 3 zapasy magazynowe (magazyn odzieży) - zakup tylko całości magazynu,
  d. załącznik nr 4 zapasy magazynowe (magazyn części - oleje, płyny, części zamienne do pojazdów) - zakup tylko całości magazynu,
  e. załącznik nr 5 wyposażenie biur - możliwość zakupu poszczególnych ruchomości.
 3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości (załącznik nr 1 i 5) lub zestawu ruchomości (załączniki nr 2, 3 i 4)
 4. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 5. Każda z ofert winna zawierać:
  a. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
  b. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
  c. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
  d. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  e. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
  f. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
  g. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
  h. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
  i. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
  j. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
  k. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,
  l. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 10.15, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.

 1. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 2. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 3. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta.
 4. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 6. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia sprzedaży / podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 8. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 10. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 11. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 12. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w dniu       1 sierpnia 2017 r. w tygodniku “Przegląd Koniński”, na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

  Załączniki dostępne na stronie: http://www.pks-turek.pl/?action=informacje&idin=26...
więcej...

Udziały w nieruchomości

Miłoszyce, gm. Jelcz - Laskowice

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki  

nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Tomasza Siekierskiego 

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział 4/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowymi, położonej w granicach dz. 145/32, AM 2 o pow. 0,2080 ha, Miłoszyce, gmina Jelcz – Laskowice, woj. Dolnośląskie, KW WR1O/00018841/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 388 000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, jednak nie niższej niż cena oszacowania w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 roku, do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 16 sierpnia 2017 roku do godz. 10:00 na rachunek bankowy masy upadłości nr 21 1090 1229 0000 0001 3225 3582 prowadzony w BZ WBK w Turku, tytułem „wadium – nieruchomość Miłoszyce”.

(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 roku do godz. 10:00 na adres Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty).  
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu nie niższą niż cena oszacowania,
 4. proponowany termin i sposób zapłaty,
 5. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 6. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
 7. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 8. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 9. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 10. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 11. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 12. koperta powinna być opisana „oferta zakup – nieruchomość Miłoszyce”
 13. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Syndyk Łukasz Marciniak, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 roku o godz. 10:15, ul, Milewskiego 9, 62-700 Turek.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.   
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w pod numerem telefonu 662 260 445
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w dzienniku “Gazeta Wrocławska” w dniu 26.07.2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl
więcej...

Autobusy i inne pojazdy

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr rej.

Marka / typ

Rok produkcji

Cena oszacowania brutto

Stan techniczny

1

PTU03KP

Autosan A09.09L Tramp

2006

52 000,00 zł

Dobry

2

PTUGA22

Autosan A10.10T Lider Midi

2005

25 000,00 zł

Dobry

3

PTU H766

Autosan A09.09L

2001

22 500,00 zł

Dobry

4

PTUE350

Autosan A10.10M.08

2000

11 500,00 zł

Średni

5

PTUGA21

Autosan A10.10T Lider Midi

2005

25 000,00 zł

Dobry

6

PTUY953

Autosan H10.10.02

1996

19 000,00 zł

Średni

7

PTUX425

Autosan H10.10.02

1997

20 000,00 zł

Średni

8

PTUH631

Autosan H10.10.02

1997

20 000,00 zł

Średni

9

PTUR363

Autosan H10.10.02

1998

26 500,00 zł

Dobry

10

PTU50AG

Autosan H10.10.02

1996

19 000,00 zł

Średni

11

PTUU982

Autosan H9.21

1991

10 380,00 zł

Średni

12

PTUN958

Autosan H9.21

1991

9 000,00 zł

Średni

13

PTUX988

Autosan H9.21

1991

10 500,00 zł

Średni

14

PTUU981

Autosan H9.21.41

1996

11 500,00 zł

Średni

15

PTUG981

Autosan H9.21

1996

12 000,00 zł

Średni

16

PTU90AA

Autosan H10.10

1995

18 000,00 zł

Średni

17

PTUJ987

Autosan H9.21.41

1994

11 800,00 zł

Średni

18

PTUU969

Autosan H9.21.41

1995

11 500,00 zł

Średni

19

PTUL961

Autosan H9.21.41

1995

11 000,00 zł

Średni

20

PTUK979

Autosan H9.21.41

1999

13 500,00 zł

Średni

21

PTUJ967

Autosan H9.21.41

1994

10 200,00 zł

Średni

22

PTU83AE

Auosan H9.21.41

1994

12 700,00 zł

Średni

23

PTUX449

IVECO Cacciamali 65C Thesi

2002

20 700,00 zł

Średni

24

PTUK896

IVECO Cacciamali 59E12 Thesi

2000

19 000,00 zł

Średni

25

PTUL054

Jelcz T 120

1993

19 680,00 zł

Średni

26

PTUCS10

MAN A 20

1997

34 000,00 zł

Średni

27

PTU37XX

Mercedes-Benz O350

1995

57 500,00 zł

Średni

28

PTU36AG

Otoyol M29.12

1998

17 500,00 zł

Średni

29

PTUWC33

Setra S 315

1995

35 500,00 zł

Średni

30

PTUWC34

Setra S 315 UL

1996

38 000,00 zł

Dobry

31

PK67449

Solbus ST11

2009

215 000,00 zł

Uszkodzony

32

PTUH408

Volkswagen LT 35

1998

11 992,50 zł

Średni

33

PTULV64

STAR 266 - pogotowie techniczne

1988

12 000,00 zł

Średni

34

PTUAJ01

Renault Megane Grandtour

2004

4 000,00 zł

Uszkodzony

35

KMK9274

Citroen C 15

1997

1 291,50 zł

Średni

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:
 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości;
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 17.08.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium n rachunek bankowy).
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.08.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,
 11. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości - pojazdów PKS Turek SA w upadłości - 17.08.2017”,
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy  ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w tygodniku “Przegląd Koniński” w dniu 25.07.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach interntowych.
więcej...

Motorower Router HT 5OQT-7

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki 
ruchomości wchodząc ej w skład masy upadłości 
Agnieszki Tarasewicz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

Przedmiotem sprzedaży jest motorower marki Router HT 5OQT-7, rok prod. 2010, nr rej. PTU 1M11, stan techniczny – uszkodzony, wchodzący w skład masy upadłości Agnieszki Tarasewicz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 400,00 zł brutto.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania ruchomości.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

Każda z ofert winna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu brutto, nie niższą niż cena oszacowania,
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty powinna posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 11. koperta powinna być opisana „Oferta zakupu motoroweru Router”
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek 
(decyduje data wpływu oferty do siedziby)


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.

Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.

W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 576 729 630.

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 
8 maja 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.

więcej...

Budynek mieszkalny  jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej położony w miejscowości Daszewice, ul. Dolna 7G, gm. Mosina.

Syndyk Masy Upadłości Aliny Wieczorowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej, którą stanowią działki gruntu nr ew. 656 i 511/8 o łącznej powierzchni 0,0884ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczego PU=126,72m2, położonej w miejscowości Daszewice, ul. Dolna 7G, gm. Mosina, dla której prowadzona jest KW nr PO1M/00045673/6, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 198 000,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki  nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Aliny Wieczorowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej, którą stanowią działki gruntu nr ew. 656 i 511/8 o łącznej powierzchni 0,0884ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczego PU=126,72m2, położonej w miejscowości Daszewice, ul. Dolna 7G, gm. Mosina, dla której prowadzona jest KW nr PO1M/00045673/6, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 198 000,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej cen netto jednak nie niższej niż cena wywoławcza.
 3. Oferty należy składać w terminie do dnia 19 maja 2017 roku do godz. 10:00, w Kancelarii Syndyka, ul. Łąkowa 20i, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).  
 4. Każda z ofert winna zawierać:
  a)dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
  b)w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
  c)proponowaną cenę zakupu netto nie niższą niż cena wywoławcza,
  d)proponowany termin i sposób zapłaty,
  e)dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  f)oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
  g)oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
  h)każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
  i)wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
  j)poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
  k)ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
  l)koperta powinna być opisana „oferta zakup - Daszewice"
  m)oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:
  Kancelaria Syndyka, Łukasz Marciniak, ul. Łąkowa 20i, 62-700 Turek
  (Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka)
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2017 roku do godz. 10:15 w Kancelarii Syndyka, ul. Łąkowa 20i, 62-700 Turek.
 6. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 7. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 8. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 9. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 10. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 11. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 12. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 13. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 14. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 15. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 16. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w nieruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w w Kancelarii Syndyka, lub pod numerem telefonu 662 260 445
 17. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w nieruchomości zamieszczono w dzienniku „Gazeta Wyborcza" w dniu 21.04.2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl
więcej...

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości – pojazdów do sprzedaży:


Lp

Nr rej.

Marka /typ

Rok produkcji

Cena oszacowania brutto

Stan techniczny

1

PTU50AG

Autobus Autosan H10.10.02

1996

9 500 zł

Średni

2

PTUX425

Autobus Autosan H10.10.02

1997

10 000 zł

Średni

3

PTUE350

Autobus Autosan H10.10M.08

2000

5 750 zł

Średni

4

PTUN958

Autobus Autosan H9-21

1991

4 500 zł

Średni

5

PTUCS10

Autobus MAN A-20

1997

17 000 zł

Średni

6

PTU90AA

Autobus Autosan H10.10.02

1995

9 000 zł

Średni

7

PTUK896

Autobus Cacciamali/Iveco

2000

9 500 zł

Średni

8

PTUK893

Autobus Cacciamali/Iveco

2000

9 250 zł

Średni

9

PTU36AG

Autobus OTOYOL M29.12

1998

8 750 zł

Średni

10

PTUL054

Autobus Jelcz T 120

1993

19 680 zł

Średni

11

PTUU982

Autobus Autosan H9-21

1991

10 380 zł

Średni

12

PTU83AE

Autobus Autosan

H9-21-41

1994

12 700 zł

Średni

13

PTU37XX

Autobus Mercedes – Benz O 350

1995

57 500 zł

Dobry


3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:

 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości - pojazdów) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 17 lutego 2017 r. do godz. 10:00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem „wadium – ruchomości PKS Turek S.A w upadłości”.(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

4. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 lutego 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

5. Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
b) w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
c) proponowaną cenę zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena oszacowania.
d) dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
e) oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
f) oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
g) każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,
h) wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
I) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
j) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
k) koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości – pojazdów PKS Turek S.A. w upadłości”
l) oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek (Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.

7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości

8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

14. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

15. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73.

18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 6 lutego 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.

więcej...

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości


 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp

Wyszczególnienie ruchomości

Typ / model

Rok prod.

Cena oszacowania netto

Stan techniczny

1

Piła ramowa

BKA 30

1971

1 425 zł

Średni

2

Szlifierka do zaworów

SMC 8

1971

2 100 zł

Dobry

4

Wiertarka stołowa

WS 151

1986

1 375 zł

Dobry

5

Wytaczarka do bębnów hamulcowych

TO 161

1975

1 450 zł

Dobry

6

Wytaczarka do bębnów hamulcowych

TO 161 S

1979

1 450 zł

Średni

8

Tokarka uniwersalna

HUICHON

10-500x1500

---

11 200 zł

Dobry

9

Mobilny zbiornik na olej napędowy

TruckMaster 900

----

4 750 zł

Dobry

10

Samochód ciężarowy uniwersalny

Volkswagen LT 35

1998

9 750 zł

Dobry

11

Samochód ciężarowy uniwersalny

Citroen C 15

1997

1 050 zł

Średni

12

Samochód osobowy

Renault Megane Grandtour

2004

3 250 zł

Średni – uszkodzony silnik

13

Krawędziarka blacharska RAFAMET

BKR 1,6X2000

---

3795,73 zł

Średni

14

Prasa hydrauliczna HUTA STALOWA WOLA

PHM-100a

1969

10243,90 zł

Średni

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości.
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 lutego 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 • dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 • w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 • proponowaną cenę zakupu netto, nie niższą niż cena oszacowania + należny podatek VAT.
 • dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 • oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 • oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 • każda strona oferty powinna posiadać bieżącą numerację,
 • wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 • poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 • ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 • koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości PKS Turek S.A.
  w upadłości – 17 lutego 2017 r.”
 • oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 6 lutego 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.
więcej...

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:


Lp

Wyszczególnienie ruchomości

Typ / model

Rok prod.

75% ceny oszacowania netto

Stan techniczny

1

Krawędziarka blacharska RAFAMET

BKR 1,6X2000

---

3795,73 zł

Średni

2

Prasa hydrauliczna HUTA STALOWA WOLA

PHM-100a

1969

10243,90 zł

Średni


 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto, jednak nie niższej niż 75% ceny oszacowania każdej z ruchomości.
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 3 lutego 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu netto, nie niższą niż cena oszacowania + należny podatek VAT.
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty powinna posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 11. koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości PKS Turek S.A.
  w upadłości – 3 lutego 2017 r.”
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73.
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 23 stycznia 2017 r., na stronie internetowej  www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.
więcej...

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości


 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – autobusy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości – pojazdów do sprzedaży:


Lp

Nr rej.

Marka /typ

Rok produkcji

Cena oszacowania brutto

Stan techniczny

1

PTUL054

Autobus Jelcz T 120

1993

19 680 zł

Średni

2

PTUU982

Autobus Autosan H9-21

1991

10 380 zł

Średni

3

PTU83AE

Autobus Autosan H9-21-41

1994

12 700 zł

Średni

4

PTU37XX

Autobus Mercedes – Benz O 350

1995

57 500 zł

Średni


3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:

 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości - pojazdów) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 24 stycznia 2017 r. do godz. 10:00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem „wadium – ruchomości PKS Turek S.A w upadłości”.(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

4. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

5. Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,

b) w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,

c) proponowaną cenę zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena oszacowania.

d) dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

e) oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,

f) oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,

g) każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,

h) wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,

I) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

j) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie

k) koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości – pojazdów PKS Turek S.A. w upadłości – 24 stycznia 2017r.”

l) oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek (Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat

7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości

8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

14. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

15. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73.

18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 13 stycznia 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.więcej...

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:

Lp

Wyszczególnienie ruchomości

Typ / model

Rok prod.

Cena oszacowania netto

Stan techniczny

1

Piła ramowa

BKA 30

1971

1 425 zł

Średni

2

Szlifierka do zaworów

SMC 8

1971

2 100 zł

Dobry

3

Szlifierka stołowa

ELNA SZ 750 C 32/200

1971

465 zł

Dobry

4

Wiertarka stołowa

WS 151

1986

1 375 zł

Dobry

5

Wytaczarka do bębnów hamulcowych

TO 161

1975

1 450 zł

Dobry

6

Wytaczarka do bębnów hamulcowych

TO 161 S

1979

1 450 zł

Średni

7

Wiertarka kolumnowa

CHOFUM WED 32

----

5 050 zł

Dobry

8

Tokarka uniwersalna

HUICHON

10-500x1500

---

11 200 zł

Dobry

9

Mobilny zbiornik na olej napędowy

TruckMaster 900

----

4 750 zł

Dobry

10

Samochód ciężarowy uniwersalny

Volkswagen LT 35

1998

9 750 zł

Dobry

11

Samochód ciężarowy uniwersalny

Citroen C 15

1997

1 050 zł

Średni

12

Samochód osobowy

Renault Megane Grandtour

2004

3 250 zł

Średni

 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości.
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. Każda z ofert winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,
 2. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,
 3. proponowaną cenę zakupu netto, nie niższą niż cena oszacowania + należny podatek VAT.
 4. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 5. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,
 6. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,
 7. każda strona oferty powinna posiadać bieżącą numerację,
 8. wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
 9. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,
 10. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie
 11. koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości PKS Turek S.A.
  w upadłości – 24 stycznia 2017 r.”
 12. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości,
ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek

(Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.
 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.
 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.
 4. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.
 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
 9. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.
 10. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73
 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dniu 12 stycznia 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych – www.olx.pl , www.sprzedajemy.pl , www.lento.pl , www.gumtree.pl , www.otomoto.pl.
więcej...

Syndyk Masy Upadłości  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości   ogłasza sprzedaż z wolnej ręki  ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości


 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości – autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A w upadłości, za cenę nie niższa niż 50% ceny oszacowania.
 2. Wykaz ruchomości – pojazdów do sprzedaży:


Lp

Nr rej.

Marka /typ

Rok produkcji

Cena oszacowania brutto

Stan techniczny

1

PTU50AG

Autobus Autosan H10.10.02

1996

9 500 zł

Średni

2

PTUX425

Autobus Autosan H10.10.02

1997

10 000 zł

Średni

3

PTUE350

Autobus Autosan H10.10M.08

2000

5 750  zł

Średni

4

PTUN958

Autobus Autosan H9-21

1991

4 500 zł

Średni

5

PTUCS10

Autobus MAN A-20

1997

17 000 zł

Średni

6

PTU90AA

Autobus Autosan H10.10.02

1995

9 000 zł

Średni

7

PTUK896

Autobus Cacciamali/Iveco

2000

9 500 zł

Średni

8

PTUK893

Autobus Cacciamali/Iveco

2000

9 250 zł

Średni

9

PTU36AG

Autobus OTOYOL M29.12

1998

8 750 zł

Średni


3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:

 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości - pojazdów) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena oszacowania każdej z ruchomości.
 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania ruchomości na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 23 stycznia 2017 r. do godz. 10:00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem „wadium – ruchomości PKS Turek S.A w upadłości”.(liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy)

4. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 stycznia 2017 roku do godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

5. Każda z ofert winna zawierać:

a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,

b) w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,

c) proponowaną cenę zakupu netto i brutto, nie niższa niż cena oszacowania.

d) dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

e) oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem języku polskim,

f) oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,

g) każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,

h) wszystkie strony oferty, powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,

I) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę /osoby/ podpisujące ofertę,

j) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie

k) koperta powinna być opisana „Oferta zakupu ruchomości – pojazdów PKS Turek S.A. w upadłości”

l) oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek (Decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat

7. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości

8. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

9. O wyborze oferty Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

10. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

14. Oferent oświadcza iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

15. Oferent oświadcza iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

16. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

17. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w/w ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki, lub pod numerem telefonu 63 280 32 73

18. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki w/w ruchomości zamieszczono w dzienniku „Gazeta Wyborcza" w dniu 9 stycznia 2017 r., na stronie internetowej www.restrukturyzacja-marciniak.pl oraz na portalach internetowych.więcej...