Zygmunt Kucharski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych
TURDROG Zygmunt Kucharski (XI GRp 23/18)

Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 63/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Zygmunta Kucharskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski z siedzibą w Żukach.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 23/18.

Stwierdzono, że postawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny.

Wyznaczono sędziego - komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej.

Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Łukasza Marciniaka.


CNC Metal Partner Sp. z o.o. w upadłości (XI GUp 190/17)


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 września 2017 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 359/17, ogłosił upadłość dłużnika CNC Metal Partner Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Koninie (KRS: 0000352171).

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 190/17.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego CNC Metal Partner Sp. z o.o., jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu  upadłościowym.

Wyznaczono sędziego - komisarza w osobie SSR Klaudyny Knitter - Zalewskiej.

Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

Lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego CNC Metal Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w upadłości z siedzibą w Koninie, KRS 0000352171, sygnatura akt XI GUp 190/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1a.


Poucza się, że  w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG nr 179/2018 (5567) z dnia 14 września 2018 roku - pozycja 40071


Stanisław Arent w upadłości likwidacyjnej (XI GUp 162/17)


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 lipca 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 261/17, ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Arenta, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

Lista wierzytelności oraz I uzupełniająca lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Stanisława Arenta, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 162/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (w dniu 18 grudnia 2017 roku) oraz I uzupełniającą listę wierzytelności (w dniu 9 lutego 2018 roku), które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 46 (wejście przez pokój nr 45).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 191/2018 (5579) z dnia 2 października 2018 roku - pozycja 42723


Maria Gawron w upadłości likwidacyjnej (XI GUp 151/17)


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 215/17, ogłosił upadłość dłużnika Marii Gawron, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 151/17.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Klaudyny Knitter - Zalewskiej.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

MSiG nr 141/2017 (5278) z dnia 24 lipca 2017 roku - pozycja 28410

Lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego MariiGawron, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 151/17, zawiadamia, że dnia 9 stycznia 2018 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 46 (wejście przez p. 45).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. 

MSiG nr 90/2018 (5478) z dnia 10 maja 2018 roku - pozycja 19466

I uzupełniająca lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marii Gawron, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 151/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 46 (wejście przez pokój nr 45).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. 

MSiG nr 120/2018 (5508) z dnia 22 czerwca 2018 roku - pozycja 27155

Zatwierdzenie listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 roku, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Marii Gawron,                             sygn. akt XI GUp 151/17, zatwierdził listę wierzytelności, o której ukazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia         10 maja 2018 roku oraz I uzupełniającą listę wierzytelności, o której ukazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 czerwca 2018 roku.


Marcin Skowroński w upadłości likwidacyjnej (XI GUp 137/17)


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 146/17, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Skowrońskiego, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 137/17.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

Lista wierzytelności oraz I uzupełniająca lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marcina Skowrońskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 137/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (w dniu 9 listopada 2017 roku) oraz I uzupełniającą listę wierzytelności (w dniu 29 marca 2018 roku), które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 46 (wejście przez pokój nr 45).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. 

MSiG nr 120/2018 (5508) z dnia 22 czerwca 2018 roku - pozycja 27192

Agnieszka Tarasewicz w upadłości likwidacyjnej (XI GUp 17/17)


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 stycznia 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 641/16, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Tarasewicz, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 17/17.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

Lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Agnieszki Tarasewicz, sygn. akt XI GUp 17/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A (pokój nr 13).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 73/2018 (5461) z dnia 13 kwietnia 2018 roku - pozycja 15626

Zatwierdzenie listy wierzytelności

Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Agnieszki Tarasewicz,           sygn. akt XI GUp 17/17, zatwierdził listę wierzytelności, o której ukazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia            13 kwietnia 2018 roku, nr 73/2018, poz. 15626.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości (XI GUp 306/16)


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 472/16, ogłosił upadłość dłużnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. z siedziba w Turku, KRS 0000269386, nr NIP 6680000047, nr REGON 00061752200000

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 306/16

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności wobec upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza
Wyznaczono zastępcę sędziego - komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego
Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Marciniak

Wskazuj się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art 3 ust 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a postępowanie ma charakter główny.

Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.  w upadłości z siedzibą w Turku, KRS 0000269386, sygnatura akt XI GUp 306/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1a.

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 181/2018 (5569) z dnia 18 września 2018 roku - pozycja 40455


Alina Wieczorowska w upadłości likwidacyjnej (XI GUp 90/15)


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 193/15 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika: Alina Wieczorowska. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 90/15. 
Wzywa się wierzycieli Aliny Wieczorowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Aliny Wieczorowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. 
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Waldemara Bojarskiego.

Lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Aliny Wieczorowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 90/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ- remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.


Jarosław Kubel w upadłości likwidacyjnej (XI GUp 29/16)


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lutego 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 523/15/J ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Kubel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 29/16. 
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. 
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Marciniaka.

MSiG nr 61/2016 z dnia 30 marca 2016 r. - pozycja 7093

Lista wierzytelności

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Jarosława Kubla, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 29/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 50/2017 z dnia 13 marca 2017 r. - pozycja 9015

I uzupełniająca lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jarosława Kubla, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 29/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności (w dniu 14 listopada 2017 roku), którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 46 (wejście przez pokój nr 45).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. 

MSiG nr 93/2018 (5481) z dnia 15 maja 2018 roku - pozycja 20253

Plan podziału funduszów masy upadłości

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jarosława Kubla, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 29/16, zawiadamia, że został sporządzony przez Syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, obejmujący wierzytelności wierzycieli zaliczonych do kategorii IV.

Pan ten można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań.

Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG nr 93/2018 (5481) z dnia 15 maja 2018 roku - pozycja 20290

Zatwierdzenie I uzupełniającej listy wierzytelności oraz ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 roku, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Jarosława Kubla,                         sygn. akt XI GUp 29/16, zatwierdził I uzupełniającą listę wierzytelności oraz ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, o których obwieszczenia ukazały się  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 15 maja 2018 roku, nr 93/2018, poz. 20253 oraz 20290.


Janusz Michalak w upadłości likwidacyjnej


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 582/15, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Michalaka, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 28/16.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

MSiG nr 53/2016 z dnia 17 marca 2016 r. - pozycja 6052

Lista wierzytelności

Sędzie Komisarz postępowania upadłościowego Janusza Michalaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 28/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 15/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. - pozycja 2303


Tomasz Siekierski w upadłości likwidacyjnej


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 534/15/J ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Siekierskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 23/16.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego.
Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Marciniaka.

MSiG nr 47/2016 z dnia 09 marca 2016 r. - pozycja 5286

Lista wierzytelności oraz uzupełnienie listy wierzytelności

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Siekierskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  sygnatura akt XI GUp86/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełnienie listy wierzytelności, którą można przeglądać Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 23/2018 z dnia 01 lutego 2018 r. - pozycja 4776 


POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE



Luiza Zawartowska w upadłości likwidacyjnej


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 52/16 ogłosił upadłość dłużnika Luizy Zawartowskiej, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 86/16.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka. 
MSiG nr 111/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. - pozycja 14495

Lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Luizy Zawartowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 86/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter).
Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
MSiG nr 15/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. - pozycja 2303

Uzupełnienie listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Luizy Zawartowskiej,osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 86/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności, którą można przeglądać Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
MSiG nr 159/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. - pozycja 31499

Zatwierdzenie listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności

Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2017 roku, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Luizy Zawartowskiej, sygn. akt XI GUp 86/16, zatwierdził listę wierzytelności, o której obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 stycznia 2017 roku, nr 15/2017, poz. 2303.

Postanowieniem z dnia 20 września 2017 roku, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Luizy Zawartowskiej, sygn. akt XI GUp 86/16, zatwierdził I uzupełniającą listę wierzytelności, o której obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 sierpnia 2017 roku, nr 159/2017, poz. 31499.

Zakończenie postępowania

Syndyk informuje, że postępowanie upadłościowe Luizy Zawartowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zostało zakończone, wobec uprawomocnienia się w dniu 30 sierpnia 2018 roku postanowienia z dnia 28 maja 2018 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Podstawa prawna: art. 491 14 ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe.