CNC Metal Partner Sp. z o.o. w upadłości

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 września 2017 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 359/17, ogłosił upadłość dłużnika CNC Metal Partner Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Koninie (KRS: 0000352171).

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 190/17.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego CNC Metal Partner Sp. z o.o., jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu  upadłościowym.

Wyznaczono sędziego - komisarza w osobie SSR Klaudyny Knitter - Zalewskiej.

Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

więcej...

Stanisław Arent w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 lipca 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 261/17, ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Arenta, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

więcej...

Maria Gawron w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 215/17, ogłosił upadłość dłużnika Marii Gawron, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 151/17.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Klaudyny Knitter - Zalewskiej.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

MSiG nr 141/2017 (5278) z dnia 24 lipca 2017 roku - pozycja 28410

więcej...

Lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego MariiGawron, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 151/17, zawiadamia, że dnia 9 stycznia 2018 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 46 (wejście przez p. 45).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. 

MSiG nr 90/2018 (5478) z dnia 10 maja 2018 roku - pozycja 19466

więcej...

Marcin Skowroński w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 146/17, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Skowrońskiego, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 137/17.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

więcej...

Agnieszka Tarasewicz w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 stycznia 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 641/16, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Tarasewicz, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 17/17.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

więcej...

Lista wierzytelności

Sędzie komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Agnieszki Tarasewicz, sygn. akt XI GUp 17/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A (pokój nr 13).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 73/2018 (5461) z dnia 13 kwietnia 2018 roku - pozycja 15626

więcej...

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 472/16, ogłosił upadłość dłużnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. z siedziba w Turku, KRS 0000269386, nr NIP 6680000047, nr REGON 00061752200000

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 306/16

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności wobec upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza
Wyznaczono zastępcę sędziego - komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego
Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Marciniak

Wskazuj się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art 3 ust 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a postępowanie ma charakter główny.

Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
  

więcej...

Alina Wieczorowska w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 193/15 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika: Alina Wieczorowska. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 90/15. 
Wzywa się wierzycieli Aliny Wieczorowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Aliny Wieczorowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. 
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Waldemara Bojarskiego.

więcej...

Lista wierzytelnosci

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Aliny Wieczorowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 90/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któ- remu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

więcej...

Jarosław Kubel w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lutego 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 523/15/J ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Kubel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 29/16. 
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. 
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Marciniaka.

MSiG nr 61/2016 z dnia 30.03.2016 r. - pozycja 7093


więcej...

Lista wierzytelności

Sędzie Komisarz postępowania upadłościowego Jarosława Kubla, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 29/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 13 (parter).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 50/2017 z dnia 13.03.2017 r. - pozycja 9015

więcej...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

Janusz Michalak w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 582/15, ogłosił upadłość dłużnika Janusza Michalaka, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 28/16.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka.

MSiG nr 53/2016 z dnia 17.03.2016 r. - pozycja 6052

więcej...

Lista wierzytelności

Sędzie Komisarz postępowania upadłościowego Janusza Michalaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 28/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 15/2017 z dnia 23.01.2017 r. - pozycja 2303

więcej...

Tomasz Siekierski w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 534/15/J ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Siekierskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 23/16.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego.
Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Marciniaka.

MSiG nr 47/2016 z dnia 09.03.2016 r. - pozycja 5286

więcej...

Lista wierzytelności oraz uzupełnienie listy wierzytelności

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Siekierskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  sygnatura akt XI GUp86/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełnienie listy wierzytelności, którą można przeglądać Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 23/2018 z dnia 01.02.2018 r. - pozycja 4776 

więcej...

Luiza Zawartowska w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 52/16 ogłosił upadłość dłużnika Luizy Zawartowskiej, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 86/16.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera.
Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Marciniaka. 

MSiG nr 111/2016 z dnia 10.06.2016 r. - pozycja 14495

więcej...

Lista wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Luizy Zawartowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 86/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter).
Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 15/2017 z dnia 23.01.2017 r. - pozycja 2303

więcej...

Uzupełnienie listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Luizy Zawartowskiej,osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 86/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności, którą można przeglądać Sali Przeglądowej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój nr 12 (parter).

Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG nr 159/2017 z dnia 18.08.2017 r. - pozycja 31499

więcej...